Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Spravte zo znižovania chudoby a nerovnosti hlavnú silu oživenia a rastu, ktorý prináša prospech všetkým

Stanovisko Európskej siete proti chudobe k prijatiu Ročného prieskumu rastu

Autor/ka: EAPN

Pred prijatím  nového Ročného prieskumu rastu a začatím ďalšej fázy Stratégie Európa 2020, Európska sieť proti chudobe poslala predsedovi Európskej komisie  list, v ktorom predstavila svoje hodnotenie prvého roka stratégie a načrtla päť oblastí, ktoré považuje za prioritné pre splnenie cieľa znižovať chudobu v EÚ. 
"Dôvera v EÚ sa zhoršuje,  lebo prístup  "najprv šetrenie " zjavne nefunguje a  ľudia upadajú do chudoby a stále väčšej neistoty,"  zdôrazňuje v liste Ludo Horemans, predseda EAPN. "Je čas na nový prístup, založený na novom súbore  sociálno-investičných stimulov, ktorý reaguje na poznanie, že systémy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia sú kľúčové ekonomické stabilizátory". .
List EAPN z novembra 2011 sme preložili do slovenčiny, aby sme priblížili pozíciu našej strešnej organizácie k súčasným ekonomickým problémom a politickým stratégiám ich riešenia.

Editorská poznámka: pretože výraz inkluzívny pomaly stráca obsah, v liste frekventovaný výraz inclusive growth  sme preložili opisnejším spôsobom ako rast, ktorý prináša prospech všetkým.

Vážený pán predseda Barroso,

Európska komisia má dňa 23.novembra  prijať nový  Ročný prieskum rastu (Annual Growth Survey, tiež AGS), ktorý zaháji nový hospodársky semester a ďalšiu fázu Stratégie Európy do roku 2020.  EAPN vás žiada, aby ste v novom AGS pomohli zabezpečiť kľúčový význam a pozornosť znižovaniu chudoby a nerovnosti, ktoré patria medzi hlavné sily oživenia a rastu, ktoré prinášajú prospech všetkým. .

Ročný prieskum rastu bude prijatý v kontexte stupňujúcej sa finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy,  rastúcej chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré idú ruka v ruke so strachom a neistotou  medzi obyčajnými ľuďmi.
Dôvera v EÚ sa zhoršuje, keďže prístup, ktorý kladie na prvé miesto šetrenie, zjavne nefunguje a ľudia upadajú do chudoby a narastajúcej neistoty.
EAPN tvrdí, že je čas na nový prístup, založený na novom súbore sociálno- investičných stimulov (Nová dohoda), ktorý by bol schopný obnoviť dôveru v ekonomiku a v EÚ a zabezpečiť tak podporu verejnosti, ktorá je potrebná pre nájdenie pozitívneho východiska zo súčasnej situácie. V tomto liste vám EAPN ponúka na zváženie svoju predstavu  o tom, ako má vyzerať toto pozitívne východisko.

Je dôležité, aby Ročný prieskum rastu uznal, že stratégia Európa 2020 zatiaľ neprispela  k cieľu znižovať chudobu a zabezpečiť hospodársky rast, ktorý prináša prospech pre všetkých.  EAPN  v októbri 2011 zverejnila hodnotenie národných programov reforiem, ktoré sa opiera o posudzovanie a známkovanie, ktoré vykonali naši  členovia . Hlavnou správou  bolo sklamanie a hnev z neschopnosti nastaviť  ciele znižovať chudobu, aby boli primerané aspoň plánovanému cieľu (znížiť počet chudobných o 8 miliónov v blízkej budúcnosti), stanoviť adekvátne integrované politické odpovede, ktoré by zabezpečovali účinné zmenšenie chudoby, s použitím EÚ a národného financovania na financovanie znižovania chudoby a jej prevencii a zmysluplne zapojiť zúčastnené strany nad rámec minimálnej úrovne.

Naši členovia upozorňujú, že vládnuca makroekonomická agenda, usmerňovaná EÚ hospodárskym riadením, ktoré sa sústreďuje na znižovanie verejného dlhu a deficitu pomocou úsporných opatrení,  je priamo zodpovedná za vytváranie väčšej chudoby a sociálneho vylúčenia a rozšírenie existujúcej priepasti nerovností .
Tento názor sa odráža aj v hodnotení  EÚ Siete nezávislých expertov pre sociálnu inklúziu (september 2011) , ktoré zdôrazňuje, že dominantnou témou národných programov reforiem je zmenšiť deficit verejných financií a podporiť ekonomický rast a že sa týchto okolností otázky sociálnej inklúzie majú často vedľajšie alebo zanedbateľné miesto.
 
Tieto obavy začínajú v súčasnosti potvrdzovať  najnovšie sociálne dáta o rastúcom riziku chudoby - najmä v Španielsku a Slovinsku, zvýšení tvrdej materiálnej deprivácie v krajinách ako je Lotyšsko a Litva (5,5 percentuálnych bodov),  zvyšujúcom sa riziku chudoby a sociálneho vylúčenia deti v mnohých členských štátoch a o komplikovaných problémoch v Grécku a ďalších krajinách.  Podľa najnovšieho  Gallupovho prieskumu , podiel ľudí, pre ktorých je ťažké alebo veľmi ťažké vyžiť z bežných príjmov, sa zvýšil od roku 2007 do 2010 o 10%, v Írsku a Maďarsku, o 11% v Španielsku a o 20% v Grécku. Taktiež posledný prieskum Eurobarometer  potvrdzuje, že 79% ľudí v EÚ si myslí, že stratégia Európa 2020 by mala z chudoby a sociálneho vylúčenia urobiť hlavnú prioritu pri hľadaní východiska z krízy. Vzhľadom k týmto skutočnostiam a očakávaniam, prečo nedokážu naši európski lídri reagovať na vyjadrené želania a obavy ľudí?

To, že dôsledky nerovnosti spôsobujú obrovské problémy, už uznávajú aj
veľmi bohatí ľudia a tiež niektorí z tých, ktorí sa zúčastnili nedávneho G20 stretnutia.  Podľa správy OECD 2011 " Society at a glance: social indicators", príjmové  nerovnosti rastú takmer vo všetkých krajinách OECD, vrátane krajín ako je Dánsko, Švédsko a Nemecko. OECD zdôrazňuje  aj kľúčovú úlohu znižovania nerovnosti v distribúcii príjmov ako základného determinantu udržateľného rastu -  10% zníženie nerovnosti v Gini koeficiente hodnoty, vytvorí podľa OECD  50% hodnoty  očakávanej výšky rastu. Rozširujúca priepasť nerovností vedie k demontáži nášho európskeho sociálneho modelu, je neudržateľná, keďže podkopáva udržateľné oživenie.

Prečo boj proti chudobe a nerovnosti musí byť v centre politiky oživenia:

Chudoba sa zvyšuje, pretože  súčasné odpovede na krízu s ich sústredením sa na úsporné opatrenia vedú ľudí do väčšej biedy a beznádeje, čo bude mať za následok dlhodobé zvýšenie sociálnych, zdravotných a ekonomických nákladov.
Systémy sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia sú široko uznávané ako účinný ekonomický stabilizátor, ale namiesto toho, aby sa na ne nazeralo ako na efektívnu protikrízovú investíciu, sú podkopávané  prístupom, ktorý kladie na prvé miesto šetrenie.  Je potrebné uznať, že hospodárske oživenie a rast závisí od zvýšenia spotreby a domáceho dopytu a investície do sociálnej ochrany a sociálnej starostlivosti (najmä do adekvátnych systémov minimálneho príjmu) je významný spôsob, ako zvýšiť domáci dopytu, pretože ľudia žijúci v chudobe nemajú inú možnosť, než minúť všetko na základné potraviny a služby. Okrem toho by nemal byť prehliadaný pozitívny vplyv obrany systémov sociálnej ochrany na budovanie dôvery medzi občanmi.
Rovnejšie spoločnosti sú takmer vždy lepšie pre všetkých.  Investície do vyplnenia medzier nerovnosti sú výhodou pre celú spoločnosť a znižujú sociálne a zdravotné náklady. Nerovnosti / priepasti chudoby sú všeobecne považované za nespravodlivé, osobitne ak chudoba musí platiť za excesy bankárov a boháčov.
Odmietnutie rastúcej priepasti je hlavnou príčinou zvyšovania sociálnych nepokojov a straty dôvery v existujúci demokratický proces, ako aj pochybností o úlohe EÚ. Strata dôvery a pochybnosti ohrozujú stabilitu a bezpečnosť EÚ a jej sociálneho model.

Ročný prieskum rastu sa  musí chopiť príležitosti na obnovenie dôvery v EÚ a ukázať, že oživenie a rast nemôžu byť dosahované prostredníctvom úsporných opatrení a zhoršovaní situácie "chudobných". AGS musí uprednostňovať rozvoj vyváženej hospodárskej a sociálne začleňujúcej Európy 2020, a priniesť nový súbor stimulov, ktoré môžu znížiť chudobu a podporovať aktívnu inklúziu, znižovať nerovnosti pomocou prerozdeľovania  a podporovať demokratickú zodpovednosť a účasť ako predpoklad (hospodárskeho) oživenia.

Päť priorít pre politické konanie

1. Urobte prioritou  oživenie a rast prinášajúci osoh všetkým prostredníctvom redukcie chudoby!

 •  Urobte z cieľa znižovať chudobu a nerovnosti predpoklad  inkluzívneho  oživenia a rastu, zabezpečiac spoločné percentuálne zníženie hodnôt  všetkých troch dohodnutých ukazovateľoch a a osobitných čiastkových ukazovateľov pre hlavné prioritné skupiny – ako sú deti, starší ľudia, migranti a etnické menšiny.
 •  Podporte vytváranie národných stratégií sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ktoré poskytnú komplexné, integrované a viacrozmerné prístupy, ktoré budú základom politík dosiahnutia cieľa znížiť chudobu ako ho stanovujú Národné programy reforiem.
 •  Zaistite napredovanie a implementáciu už dohodnutých cieľov vo vzťahu k detskej chudobe,  bezdomovstvu  a uplatňovanie  Odporúčania  aktívnej inklúzie.
 • Vykonávajte  neodkladne a systematickejšie posudzovanie sociálnych vplyvov politických odpovedí na krízu a úsporných opatrení,  vrátane  Paktu Euro Plus, posudzovanie dlhodobých sociálnych a hospodárskych nákladov a urobiť z nich predmet každoročného hodnotenia sociálneho rozmeru Európy 2020 a predmet tematických diskusií na zasadnutí Európskej Rady.
 •  Urobte zo znižovania chudoby a nerovností hlavnú tému Európskeho semestra, ktorá prestupuje všetkými časťami národných programov reforiem a monitorujte, ako príspevky všetkých politík, vrátane všetkých hlavných iniciatív vo vzťahu k ich príspevku k znižovaniu chudoby . Povzbudzujte členské štáty, aby jasnejšie  bolo zrejmé jasnejšie, ako politík bude plniť ciele znižovania chudoby, a to najmä prostredníctvom realizácie Odporúčania aktívneho začleňovania. Monitorujte výsledky pomocou Spoločného hodnotiaceho rámca a zabezpečte, aby sa medzi osobitnými odporúčaniami pre jednotlivé štáty bolo aspoň jedno odporúčanie jasne zamerané na výkon v oblasti cieľa znižovania chudoby, vrátane krajín, ktoré dostávajú záchranné pôžičky.
 • Rozšírte zameranie z rastu HDP na investovanie do prosociálnych rozvojových prístupov, ktoré sú zamerané na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia a podporu  rovnejších spoločností.2. Naštartujte oživenie, ktoré prináša prospech všetkým!

 •  Dajte prednosť súboru sociálno-investičných stimulov (Nová dohoda), ktoré budú podporovať aktívne začleňovanie počas celého životného cyklu.
 •  Odpovedajte na zelené a sociálne potreby udržiavaním a vytváraním kvalitných pracovných miest a zároveň riešte diskrimináciu  (vrátane diskriminácie na základe veku) a zabezpečenie prístupu vylúčených skupín k práci prostredníctvom individuálneho poradenstva a podpory sociálnej ekonomiky.
 •  Zdôraznite a posilnite primeranú sociálnu ochranu a minimálny príjem pre všetky skupiny na zabezpečenie sociálneho minima.
 •  Investujte do dostupných verejných služieb, vrátane bývania, vzdelávania, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti, energetiky, dopravy....
 •  Presadzujte rodovú rovnosť  a boj proti všetkým formám diskriminácie.


3. Znižujte priepastné nerovnosti!

 • Uznajte, že rastúce nerovnosti sú prekážkou inkluzívneho rastu a oživenia a monitorujte trendy prostredníctvom  Gini koeficientu a pomeru spodného a horného príjmového kvintilu.
 • Navrhnite opatrenia na riešenie sociálnej polarizácie, ktoré povedú k zníženiu príjmových a majetkových nerovností.
 •  Od členských štátov požadujte, aby sa vyhýbali úsporným opatreniam, ktoré prispievajú k zvyšovaniu nerovností a aby zvyšovali príjmy prostredníctvom opatrení na boj proti podvodom a daňovým únikom, regulovaním  finančných systémov v záujme ich  udržateľnosti a budovaním progresívnejších a na rovnosti založených daňových systémov.
 • Podporte návrh dane z finančných operácií a zabezpečenie jej využitie v boji proti chudobe a sociálneho vylúčenia v EÚ a "rozvojovom" svete.


4. Využívajte fondy EÚ na zníženie chudoby!

 •  Odmietnite navrhované 5% -é krátenie kohéznych fondov a podporte vyčlenenie 20% ESF na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Stanovte jasné smernice Komisie ako v tejto veci postupovať, a to najmä prostredníctvom integrovaných prístupov  aktívneho začleňovania.
 •  Boj proti chudobe je potrebné vnímať ako cestu, ktorá  podporuje ostatné rastové ciele politiky súdržnosti.
 •  Prejavte solidaritu s chudobnejšími regiónmi, nespôsobujte im  dvojitý trest - nepoužívajte makro-ekonomické podmienky.
 •  Požadujte, aby finančné prostriedky boli sprístupnené malým, zdola vytváraným mimovládnym organizáciám pre ich rozvojové iniciatívy,   a to najmä prostredníctvom globálnych grantov a mechanizmov technickej pomoci.
 •  Vytvorte doložku pozornosti sociálnemu začleneniu a systémy účinného vyhodnocovania toho, ako efektívne sa fondy využívajú pre zmenšovanie chudoby a sociálneho vylúčenia,  a požadujte od riadiacich orgánov väčšiu transparentnosť.


5 Berte vážne demokratickú zodpovednosť a participáciu!

 •  Uplatňujte Odôvodnenie 16 (Európskej zmluvy) pre partnerský prístup a vytvorte podrobné pokyny pre začlenenie zmysluplného zapojenia MVO, ktoré bojujú proti chudobe, ako aj ďalších zainteresovaných aktérov do všetkých stupňov vytvárania národných programov reforiem (návrh, implementácia, vyhodnotenie) a vo všetkých oblastiach (makroekonómia, zamestnanosť, sociálne veci)  a taktiež do prípravy a vyhodnocovania národných stratégií  sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie, ktoré by podporili  sociálny rozmer NRP.
 •  Mobilizujte vhodné finančné nástroje umožňujúce  pravidelný štruktúrovaný dialóg a podporu rozvoja národných platforiem a fór pre boj proti chudobe, vrátane finančnej podpory umožňujúcej zapojenie mimovládnych organizácií proti chudobe. Európske fondy by mali byť použité na podporu rozvoja tejto infraštruktúry.
 • Odporúčajte,  aby  Ročný prieskum rastu a kľúčové odporúčania Európy 2020 a hospodárskeho semestra boli predmetom demokratickej diskusie v národných a európskych parlamentoch, s každoročnou diskusiou o pokroku (vrátane diskusie o pokroku pri dosahovaní cieľa znížiť chudobu) a príspevku celkovej Stratégie k podpore rastu, ktorý prospieva všetkým.  Výsledky Výročnej konferencie Európskej platformy pre boj proti chudobe by mali prispieť k týmto debatám. (poznámka editorky: prvá Výročná konferencia Platformy sa konala 17.-18. Októbra 2011 v Krakove. Za Slovenskú sieť proti chudobe sa na nej zúčastnili Zuzana Kusá a Milan Hudák).

Žiadame vás,  aby ste využili túto príležitosť  na vytvorenie novej inkluzívnej agendy pre Európu 2020 a aby ste nepokračovali  vo vyjazdených koľajach, ktoré Európu vedú len do hlbšej recesie, za ktorú platia "chudobní".  Je možná iná cesta vpred.
Privítame každú príležitosť  pre vzájomný dialóg o týchto dôležitých otázkach.

S úctou,
Ludo Horemans, prezident   EAPN                                 Fintan Farrell, riaditeľ EAPN


preklad: Ilza Rybárová

preklad bol finančne podporený EAPN. Originál listu je dostupný tu.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Na stránke budeme systematicky zverejňovať materiály informujúce o sociálnej situácii a kvalite života na Slovensku a v zahraničí. Tu v budúcnosti nájdete aj informácie o spôsoboch merania kvality života či jej nedostatku.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Chudoba je komplexný problém a je prežívaná v množstve situácii a spektov života. Bez merania chudoby, ktoré dostatočne zohľadňuje mnohorozmernosť chudoby, je ťažké navrhnúť a ešte ťažšie správne vyhodnocovať účinnosť verejných politík zameraných na odstraňovanie chudoby. Oxfordská iniciatíva pre otázky chudoby a ľudského rozvoja  pracuje na vylepšovaní merania chudoby. So súčasným stavom práca na indexe multidimenzionálnej chudoby sa môžete zoznámiť na tejto stránke.

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Dobrým zdrojom informácií je aj stránka peer review in social protection and social inclusion, kde je zverejňovaná časť štúdií, ktoré sú každoročne vypracované pre Európsku komisiu národnými expertmi pre sociálnu inklúziu. Niektoré správy sú aj v národných jazykoch.  Na tejto stránke nájdete aj bohaté informácie o peer-reviews, ktoré sa uskutočňovali k rôznym aspektom politiky sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie v rámci otvorenej metódy koordinácie politík členských štátov v tejto oblasti.  

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Bulletin Správy Európskej siete proti chudobe

Autor/ka: EAPN

V roku 2007 Slovenská sieť proti chudobe zabezpečila slovenský preklad dôležitého analytického dokumentu EAPN Chudoba a nerovnosť v EÚ

V roku 2008 Sieť preložila niekoľko bulletinov Správy Európskej siete proti chudobe.

 

Správy Siete január - marec 2008

Správy Siete apríl - jún 2008

Správy Siete júl - september 2008