Hodnoty SAPN Hodnoty SAPN

Hodnoty, ku ktorým sa hlásime

Členovia Slovenskej siete proti chudobe sú presvedčení, že

  • chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a neschopnosť vážiť si a ochraňovať ľudskú dôstojnosť

  • je možné lepšie rozdeľovať bohatstvo, príležitosť a zdroje

  • spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne a s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia vykonávajú

  •  ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život a že ich názory musia byť vypočuté a zohľadňované

  • je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, nerovnosti a sociálne vylúčenie a zaistenie toho, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní politických programov

  •  je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, s ktorými majú spoločnú predstavu o chudobe ako porušovaní základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborovými organizáciami, zamestnávateľmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami