Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Príprava hromadnej pripomienky k aktualizovanému programu reforiem

Skrátené pripomienkové konanie 22. - 28. 5. 2012

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe pripravila hromadnú pripomienku k aktualizovanému Národnému programu reforiem 2012.  Tento dokument je dôležitým koncepčným a strategickým rámcom postupu  pri dosahovaní cieľov stanovených  v Stratégii Európa 2020 a nás zaujíma predovšetkým prínos navrhovaných opatrení k plneniu záväzku znižovať chudobu  a do roku 2020 znížiť podiel chudobných ľudí na Slovensku o 20%.

 

Národný program reforiem pripravilo ešte v marci t.r. Miklošovo ministerstvo financií a vláda R. Fica ho 27. apríla 2012 schválila s menšími úpravami a so záväzkom, že dokument bude aktualizovať, aby bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR pre roky 2012 - 2016. Hromadnú pripomienku k Národnému programu reforiem pripravujeme  preto, že sa   

  • nenaplnil záväzok súladu dokumentu s PVV napr. v oblasti bývania, no najmä preto, že
  • navrhované opatrenia sú nedostatočné pre plnenie záväzku znižovať chudobu na Slovensku
  • zmeny, ktoré aktualizovaný dokument obsahuje, len zoslabujú záväzok znižovať chudobu. 

Dokument umožňujúci vidieť zmeny v aktualizovanom dokumente je dostupný tu.

Hromadná pripomienka je  zverejnená na changenete, kde sa k nej môžete pripojiť.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Národný program reforiem II

národný dokument rozpracúvajúci stratégiu Európa 2020 v pripomienkovom konaní

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe

Do 7. apríla 2011 je v pripomienkovom konaní nová verzia Národného programu reforiem. Národný program reforiem obsahuje návrh opatrení v oblasti fiškálnej konsolidácie a v oblasti štrukturálnych reforiem, ktoré majú podporiť ekonomický rast a zvýšiť zamestnanosť. Je žiadúce, aby tieto reformy boli navrhnutíé tak, aby posilňovali aktívnu inklúziiu tých, čo majú najťažší prístup k zamestnaniu, zmenšovali chudobu v spoločnost a jej dedenie medzi generáciami.

Podobne ako iné národné siete združené v Európskej sieti proti chudobe, bude aj Slovenská sieť proti chudobe pripomienkovať novú verziu Národného programu reforiem (je dostupná na Portáli právnych predpisov).  

Opatrenia obsiahnuté v Národnom programe reforiem budeme posudzovať z hľadiska toho

- ako prispievajú k lepšej ochrane pred príjmovou chudobou obyvateľstva

- či chudobu chápu ako prekážku inkluzívneho hospodárskeho rastu, teda rastu, z ktorého má osoh väčšina obyvateľstva 

- či sa opatrenia na podporu zamestnanosti zameriavajú aj na dostupnosť kvalitnej a dôstojnej práce

- či venujú pozornosť cenovo dostupným službám, osobitne v oblasti bývania, energií, starostlivosti o deti a vzdelanie..

- či obsahujú návrhy na predchádzanie skorého odchodu zo školy, atď.

Pripomienky Slovenskej siete proti chudobe sú v knižnici dokumentov. 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pripomienky Slovenskej siete proti chudobe k návrhu Národného programu reforiem 2010

pripomienky zaslané v rámci riadneho pripomienkového konania

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe

Národný program reforiem 2010 nadväzuje na celoeurópsku stratégiu Európa 2020, je kľúčovým dokumentom vytyčujúcim ambície Slovenskej republiky v oblasti inkluzívneho rastu a boja proti chudobe,

 
Slovenská sieť proti chudobe vyjadruje k predloženému návrhu Národného programu reforiem nasledovné pripomienky: 
 
 
Slovenská sieť proti chudobe žiada
1) na s. 3 v časti Všeobecné východiská preformulovať poslednú vetu odseku
„Pri príprave opatrení chce vláda využiť názory a skúsenosti odbornej verejnosti, zamestnávateľov, zamestnancov ako aj mimovládneho sektora."
takto:
„Pri príprave opatrení vláda využije názory a skúsenosti odbornej verejnosti, zamestnávateľov, zamestnancov ako aj mimovládneho sektora a zaistí transparentné ex-ante posudzovanie vplyvov navrhovaných opatrení, do ktorého zapojí najširšiu odbornú a občiansku verejnosť."
 
Zdôvodnenie: Znenie dokumentu by malo jasne dokumentovať vôľu vlády zapájať do prípravy strategických dokumentov širšiu odbornú a občiansku verejnosť a riadne a transparentne vykonávať ex ante posudzovanie vplyvov. Pripomienka je zásadná.
 
2) na s. 17  v odseku
„Zavedením povinného posledného ročníka v materských školách sa zlepší pripravenosť detí
na štúdium a odstránia sa rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia."
Nahradiť slovo „odstránia sa" slovom „menšia sa" takto:
„Zavedením povinného posledného ročníka v materských školách sa zlepší pripravenosť detí
na štúdium a zmenšia sa rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia."
 
Zdôvodnenie: Predškolská výchova má veľký, no nie všemocný význam pri znižovaní rozdielov medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia a dôraz na ňu by nemal znamenať zanedbanie ďalších programov a opatrení (ktoré sa v NRP žiaľ ani nespomínajú). Pripomienka je obyčajná.
 
3) na s. 19: vynechať nasledujúci odsek
„Vláda zvýši regionálnu mzdovú flexibilitu zavedením regionálnej minimálnej mzdy. Na
Slovensku je podiel minimálnej mzdy na mediánovej mzde najvyšší v regiónoch s najvyššou
nezamestnanosťou, čo môže brániť mzdovej flexibilite a tým zvyšovať nezamestnanosť
a znižovať rast zamestnanosti. Diferencovanie minimálnej mzdy podľa regionálnych
podmienok na trhu práce zvýši flexibilitu zamestnávateľov pri určovaní mzdy a podporí tvorbu
nových pracovných miezd v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou."
 
Zdôvodnenie: Návrh neprešiel posudzovaním vplyvov na životné podmienky obyvateľstva. Neopiera sa o analýzy možnej regionálnej diferenciácie nákladov na základné životné podmienky a schopnosti súčasnej minimálnej mzdy tieto náklady pokrývať v plnom rozsahu a vytvára domnienku, že navrhovateľ neprihliadal k  článku 36 Ústavy SR, podľa ktorého by mzda za prácu mala umožniť dôstojnú životnú úroveň. Vzhľadom na to, že súčasná výška minimálnej mzdy je už pod hranicou chudoby (60% mediánového príjmu), toto opatrenie by bolo v rozpore so záväzkom Európy 2020 znižovať chudobu. Pripomienka je zásadná.
 
 V Bratislave 2. novembra 2010                        
Priemerne (0 Hlasy)