Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

13. Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

22 – 24. septembra 2014 sa v Bruseli stretli v Charlemagne Building EK zástupcovia ľudí zažívajúcich chudobu zo všetkých členských štátov EÚ a EHP. Cieľom stretnutia bolo vypočuť hlas ľudí, ktorých sa priamo týka stratégia znižovania chudoby v Európe a s ňou spojené opatrenia. Stretnutie organizovala Európska sieť proti chudobe (EAPN), ktorá má členov v každom štáte EÚ, vrátane Slovenska. Tentokrát bolo hlavnou témou zabezpečenie financovania boja proti chudobe. Súčasťou programu boli workshopy zamerané na témy ako minimálny príjem pre dôstojný život, bezdomovectvo a bezmocnosť, mládež a chudoba, exklúzia prisťahovalcov, bohatstvo a nerovnosť. Závery a odporúčania boli predstavené v panelovej diskusii, ktorej sa zúčastnili Michel Servoz z EK – gen. riaditeľ pre Zamestnanie, sociálne veci a iklúziu, Heather Roy – prezident Sociálnej platformy, Zoltán Kazatsay z EK, Karima Delli, Thomas Dominique – prezident výboru EU pre sociálnu ochranu a Sali Guntin z EAPN.

Ako v úvode spomenul Fintal Farell, dlhoročný bojovník proti chudobe z Írska, práve v tomto období sa rozhoduje o financiách na roky 2014 – 2020. Po voľbách do Európskeho parlamentu sa objavili noví poslanci a komisári. Mnohí pochopili, že úloha znížiťchudobu do roku 2020 je náročná a nutná.  Chudoba sa stále zvyšuje a nedotýka sa len nevzdelaných ľudí zo znevýhodneného prostredia, ale aj mladých absolventov VŠ a SŠ. V Európe má 29% mladých ľudí skúsenosť s chudobou, 23% mladých ľudí je nezamestnaných. Podľa záverečných slov László Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúzii,prioritou je preto systematicky riešiť chudobu mládeže reformou vzdelávania, zabezpečením výučby cudzieho jazyka a mobility, bývania, a nielen prostredníctvom podpory prístupu  na pracovný trh.  Cieľom je, aby títo mladí ľudia neboli stratenou generáciou.

Veľký potlesk zožala záverečná reč Karimy Delli, členky EP za stranu Zelených. Upozornila na existenciu energetickej chudoby a na to, že mnohí ľudia ani nevedia, že majú nárok na príspevok na kúrenie. Hovorila o nutnosti umožniť ľuďom dôstojne žiť a mať minimálny príjem, ktorý nebude len o živorení. Ako dodal komisár Andor, je vôľa zabezpečiť zvýšenie príjmu. Aj preto sa vyčlenilo na cieľ znížiť do r. 2020 počet chudobných ľudí o 20 miliónov  takmer 300 miliárd. Vznikol fond pre pomoc najodkázanejším vo výške 3,8 miliárd € navýšený o 15% národnými vládami.  Tu sa objavili ďalšie otázky: vedia chudobní ľudia vo všetkých krajinách o tejto možnosti? Ako sami chudobní ľudia môžu kontrolovať, kam idú a pôjdu tieto peniaze? Či budú efektívne vynaložené a či sa ozaj z nich niečo ujde ľuďom v biede a zníži ich chudobu? Aj preto sa opakoval návrh, aby sa viac dôverovalo Európskej sieti proti chudobe a ďalším mimovládnym organizáciám, ktoré v teréne pracujú s chudobnými a mnohí vedia, koho treba podporiť i ako riešiť ich situáciu.

Zapojenie mimovládneho sektoru je v súčasnosti bežné", konštatoval komisár Andor, avšak mnohé národné Siete boja proti chudobe, sú malé a nedokážu splniť všetky byrokratické požiadavky na získanie financií". . Delegáti z členských krajín EÚ však napriek tomu vyjadrili presvedčenie, že EP a EK si s týmto dokáže poradiť a nájsť formu ako podporiť Európsku sieť proti chudobe a jej národné organizácie. Veď aj preto bol podnadpis 13. Stretnutia v Bruseli Financovanie boja proti chudobe. Všetci rečníci i účastníci ocenili úprimný dialóg a potrebu spätnej väzby. Veď ako spomenul komisár Andor „vďaka pápežovi chudobných Františkovi a prezidentovi USA Obamovi sa dnes dialóg týka aj nerovnosti medzi ľuďmi, polarizácie spoločnosti na bohatých a chudobných a kriticky sa diskutuje o trende, že väčšinu bohatstva na našej planéte vlastní úzka skupina najbohatších.

Slovenská delegácia sa aktívne zapájala do všetkých diskusií, a svojím sloganom žiadala záruku 1. zamestnania ( pre absolventov škôl). Teraz sú mladí zdraví, plní sily, entuziazmu, ale keď nebudú mať možnosť tento potenciál využiť, začnú chradnúť fyzicky aj psychicky. A potom bude ich návrat do spoločnosti oveľa nákladnejší.

Tiež sme upozornili na trend, že príčinou zvýšenej chudoby Európanov je aj morálna kríza. Na jednej strane sa vyhadzuje množstvo potravín a na druhej strane deti trpia podvýživou. Upozornili  sme napotrebu limitov pre minimálnu ale aj maximálnu mzdu.

Starší účastník z Nemeckej spolkovej republiky ukončil diskusiu konštatovaním, že patrí k najstarším zakladajúcim členom EAPN a za tých 13 rokov Stretnutí PeP v Bruseli zažil mnohé sľuby ako sa veci pohnú a takmer nič sa podľa neho nezmenilo. Len chudobných ľudí, bezdomovcov, nezamestnaných mladých ľudí, chudobných seniorov je viac a viac. Zatiaľ ešte chudobní ľudia sú trpezliví, čakajú na nápravu, ale  dokážu zmeniť svoj postoj, najmä ak sa dozvedajú, že je dostatok peňazí na zbrojenie a nákup nových zbraní.

13. Európske stretnutie bolo poznačené začiatkom nového programového obdobia 2014 - 2020, voľbami vedenia EP, EK a nových komisárov. Aj preto sa tentokrát mnohí europoslanci i naši ospravedlnili, že kvôli urgentným pracovným  povinnostiam vo výboroch nebudú môcť prísť a povyprávať sa osobne. Aj preto sme sa potešili všetkým Slovákom pracujúcim v Európskej komisii, ktorí zavítali k nášmu stánku. Treba si nájsť k sebe navzájom cestu a začať si dôverovať.

Anka Galovičová

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

14. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobu

Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou sa konalo 19-20 novembra 2015 v Bruseli. Stretnutie malo za hlavný cieľ podporu sociálnej konvergencie v Európe a posilnenie účasti ľudí žijúcich v chudobe na tvorbe politík, ktoré ich ovplyvňujú. Delegácie ľudí so skúsenosťou s chudobou z 30 krajín v Európe mali priestor na dialóg s úradníkmi z EÚ a ďalšími politickými činiteľmi. Výsledky z rokovania budú dostupné v najbližších týždňoch a závery budú použité na výročnom zasadnutí o chudobe a sociálnom vylúčení, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2016.

Okrem tohto priestoru na konzultáciu stretnutie poskytovalo viac otvoreného priestoru pre delegácie na zdieľanie osobných príbehov, príkladov dobrej praxe a ich očakávaní od politických orgánov. Cieľom zasadnutia bolo ukázať znalosti ľudí žijúci v chudobe ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu sociálneho začlenenia. Bol to priestor pre vzájomnú výmenu, vzdelávanie a rozvíjanie solidarity medzi ľuďmi a komunitami zažívajúcimi rôzne formy chudoby v celej Európe.

Na videozáznam z konferencie kliknite na obrazok 

Európska stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou je organizované Európskou sieťou proti chudobe (European Anti-poverty Network, EAPN) s podporou Európskej komisie, Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie a EAPN fondu.

Viac informáci v reporte:

Tlačová správ z podujatia:

originál v anglickom jazyku

preklad do slovenčiny

Európska sieť proti chudobe (European Anti-Poverty Network, www.eapn.eu a http://voicesofpoverty-eu.net/)

 

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Brusel 18 - 20 jún 2013

Autor/ka: SAPN

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Európske stretnutia patria k hlavným nástrojom podpory priamej politickej participácie chudobných ľudí. Sú kľúčové pre zviditeľnenie problému a  samotný proces prípravy stretnutí pomáha premene ľudí zažívajúcich chudobu na aktivistov. Tento proces je dnes kľúčový v mnohých národných sieťach proti chudobe.

Slovenskú sieť proti chudobe na stretnutí zastupovala štvorčlenná delegácia na čele s národnou koordinátorkou Annou Galovičovou. V delegácii ďalej boli Daniela Obšasníková, Dušan Klč a Ivan Malek.  V slovenskom stane na nádvorí pred Európskym parlamentom, doslova pod oknami europoslancov a euroúradníkov obrazom, heslami i slovne hovorili o chudobe na Slovensku, do ktorej sa ľudia prepadávajú  pre nedostatok práce, nízke príjmy a chýbajúce služby a z ktorej sa bez pomoci zo strany spoločnosti nedokážu dostať. 

Národné delegácie diskutovali o rôznych problémoch súvisiacich s chudobou.  Kritizovali obraz chudobných, ktorý často pretláčajú politici a médiá. Slovenskí, belgickí, holandskí a britskí delegáti sa zhodli, že väčšina chudobných ľudí v ich krajinách nie sú ani leniví, ani hlúpi, ani nevzdelaní, či drogovo závislí.  Zvýšenie počtu chudobných  v Európskej únii o 5 miliónov v dôsledku hospodárskej krízy a úsporných opatrení jasne ukazuje, že za chudobu nemožno viniť jedinca.

Zhodli sa tiež, že  je potrebná harmonizácia medzi štátmi.  Rozdiely vo výške sociálnych dávok (minimálneho príjmu) sú oveľa vyššie ako rozdiely v priemerných príjmoch a cenách tovarov a služieb každodennej spotreby. Sú často aj viac ako desaťnásobné. Vo vyspelých demokratických krajinách sú chudobní sú oveľa lepšie chránení pred chudobou a dávky im postačujú na veľmi skromný ale slušný život a umožňujú aj participáciu na veciach verejných.  

Slovenský stan navštívili aj viacerí mladí ľudia zo Slovenska, ktorí v Bruseli žijú a pracujú. Mnohí z nich potvrdili, že aj ich rodina na Slovensku zápasí s chudobou a oni sami sa pred chudobou rozhodli ujsť za prácou do zahraničia.

Na rozdiel od iných národných delegácii, ktoré petíciou protestovali proti nezáujmu svojich europoslancov, slovenská delegácia mala možnosť hovoriť o možnostiach odstraňovania chudoby a o dôležitosti riešenia tejto problematiky s viacerými  slovenskými europoslancami. Napriek rokovaniami doslova nabitých dňoch do slovenského stanu prišli Boris Zala, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Anna Záborská. Edit Bauer prijala účastníkov slovenskej delegácie v priestoroch európskeho parlamentu. Všetci europoslanci zo Slovenska skonštatovali vážnosť  témy a prejavovali ochotu podieľať sa na jej riešení, čo niektorí robia aj v rámci svojich výborov.  Zaujímali sa aj o osobné príbehy a dôvody chudoby členov delegácie a prisľúbili pomoc pri zjednávaní nápravy.  Avšak dôležitá je vlastná stratégia, ako odstrániť chudobu na Slovensku. Ako nás informoval zástupca Európskej komisie Martin Orth, riešenie chudoby patrí k prioritám aj pri schvaľovaní eurofondov.  Bez viditeľnosti a zosilnenia hlasu chudobných i na Slovensku sa nepodarí pomôcť marginalizovaným skupinám.  Tento cieľ – posilňovanie hlasu chudobných vo verejnom priestore - je a zostane prioritný pre Slovenskú sieť proti chudobe. Preto je našim cieľom ovplyvniť tvorcov politík, tým, že ich budeme informovať, prinášať analýzy opreté o priame skúsenosti ľudí s uskutočňovanými politikami a žiadať, aby pri úpravách či zavádzaniach nových politík  viedli dialóg – viac konzultovali – s tými, ktorých ich rozhodnutia existenčne zasahujú.

Slovenskí delegáti spolu s ostatnými podporili prehlásenie, že chudobní a sociálne vylúčení majú právo na dôstojný život, na rešpektu plný postoj, na rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, k práci. Všetci účastníci 12. stretnutia pochopili, že podpora vlastných občanov je dobrou investíciou a vracia sa mnohonásobne štátu a apelujú na dodržiavanie  článku 34 ods.1 Charty základných práv Európskej únie pri tvorbe politík zameraných na ľudí zasiahnutých chudobou a sociálnym vylúčením.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Mať strechu - mať pocit domova v EU 2012

bezdomovectvo a právo na bývanie v kontexte krízy

Autor/ka: SAPN - Anna Galovičová

Dánske predsedníctvo Eú v spolupráci s Európskou sieťou proti chudobe, Európskou komisiou a Belgickou vládou pripravujú 10. - 11. mája 2012  v bruselskom Egmont Palace už jedenáste stretnutie ľudí prežívajúcich chudobu. Kľúčovou témou tohtoročného stretnutia sú bytové práva a bezdomovectvo ako najostrejšia forma bytového bezprávia.

Ambíciou 11. európskeho stretnutia je presadiť, aby ľudia, ktorí zažívajú chudobu, mali prístup k vhodnému, cenovo prijateľnému a energeticky nenáročnému bývaniu. Pre priblíženie sa tomuto cieľu sa tohoročné stretnutie zacieli na tri otázky:

1) Čo sa v jednotlivých európskych štátoch zmenilo vo vzťahu k bývaniu a bezdomovectvu medzi rokom 2008 a 2012 (poznámka: aj stretnutie v roku 2008 sa zacieľovalo na otázku práva na bývanie

2) Aké dobré a zlé postupy vo vzťahu k riešeniu bezdomovectva a dostupnosti bývania sa podarilo počas prípravy na stretnutie (prípravných seminároch a diskusiách s ľuďmi s nedostatočne naplneným právom na bývanie)  identifikovať v jednotlivých krajinách? 

3) Ako by mali vyzerať programy pomáhajúce ľuďom bez domova a bez zaisteného bývania, aby vyšli v ústrety rôznorodým potrebám a skúsenosťami a aby zaistili rovnosť v prístupe k službám pre ľudí bez domova a k službe bývania.

Koordináciu prípravy slovenskej delegácie na 11. stretnutie má na starosti členka výboru Slovenskej siete proti chudobe Anna Galovičová zo Spoločnosti slovensko-indického priateľstva. Jej impresie zo stretnutia koordinátorov nájdete tu.  Výber účastníkov (Slovensko má troch delegátov) bude prebiehať viackrokovo: v prvej polovici februára sa uskutočnia tri stretnutia s ľuďmi, ktorých sa problém bývania týka najrôznejším spôsobom, na ktorých sa budú mapovať skúsenosti a problémy s dostupnosťou bývania, jeho udržateľnosťou, primeranosťou a pod. pre jednotlivcov a domácnosti s rôznymi potrebami a súčasne sa urobí širší výber vhodných reprezentantov za rôzne skupiny (napr. starší ľudia, mnohodetné rodiny, zdravotne postihnutí, osamelí rodičia, ľudiažijúci v ubytovniach a pod.)  Ďalším testom schopnosti hovoriť o problémoch, ktoré sa týkajú väčšej skupiny ľudí, bude verejné vypočutie v NRSR a generálkový seminár, ktorý sa uskutoční 27. 2. podvečer v bratislavskej SÚZA.

 

O podujatí píše Margita Škrabálková v časopise Slovenskej Humanitnej rady tu.

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

8. stretnutie chudobných ľudí alebo Keď randí chudoba (Reportáž)

Brusel hostil európsku chudobu. Riešenie ich situácie nenašiel

Autor/ka: Pavel Sibyla

Výber z článku novinára Trendu Pavla Sibylu, ktorý má zjavne ťažkosti s nájdením zmyslu európskeho stretnutia. Celý text nájdete tu.  

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Regionálne prípravné stretnutia pre Verejné vypočutie a 11. európske stretnutie

mapovanie problémov a reprezentácia

Autor/ka: Anka Galovičová

Milí priatelia,
pred konaním Vypočutia o chudobe, ktoré sa uskutoční  28. 2. 2012  v Národnej rade SR , sa chystáme zrealizovať:

  • Tri prípravné stretnutia pre cca 30 osôb na západe, strede a východe Slovenska. Uvítame odporúčanie mesta a miesta stretnutia u vás v regióne. Hlavné pozvanie je pre ľudí, ktorí na vlastnej koži poznajú, čo je to chudoba a pre ľudí z organizácií, ktoré môžu pomôcť, aby sa ľudia v núdzi thoto stretnuia mohli zúčastniť,  Pozvanie platí aj pre ľudí z občianskych združení, ktoré zatiaľ nie sú členmi Slovenskej siete proti chudobe.
  • Cieľom prípravných stretnutí je spojiť sily a zmapovať širokú problematiku ako sú dôsledky nedostatočných zdrojov v rôznych skupinách a osobitne problémy s dostupnosťou dôstojného a cenovo dostupného bývania ale aj  ďalšie problémy, ktorým musia čeliť ľudia s nedostatočným príjmom. Počas seminárov chceme, aby účastnííci zhrnuli svoje poznatky a skúsenost a prispeli k poznaniu aká je situácia v jednotlivých regiónoch. Semináre majú ďalej zlepšiť našu komunikáciu  a pomôcť dobre sa pripraviť na vypočutie v parlamente. Súčasne pôjde aj o to vybrať troch delegátov na 11.európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu, ktoré sa koná 10.-12. mája 2012 v Bruselu,

     Praktické zabezpečenie: Účastníkom seminárov môžeme preplatiť cestovné náklady a  občerstvenie, obed.

  • Záujemcovia - vybraní účastníci, zástupcovia znevýhodnených skupín, ktorí sa zúčastnia Vypočutia, sa stretnú v Bratislave už  27. 2. 2012. Cieľom tohto stretnutia bude „predpremiéra" parlamentných vystúpení , aby sme sa dobre pripravili a skoordinovali.

Predpremiérový seminár sa uskutoční v zariadení SÚZA ba Drotárskej ceste, kde budú účastníci Vypočutia ubytovaní. Účastníkom Vypočutia bude preplatené cestovné a uhradené ubytovanie a strava.

Tešíme sa na spoluprácu a spoločné tvorivé stretnutia.
S pozdravom „O nás – s nami!"

Národná koordinátorka SAPN, pre európske stretnutie ľudí  so skúsenosťou chudoby
Anka Galovičová

e-mail: slovindiaetvalitne.sk
 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Správa o 10. stretnutí ľudí prežívajúcich chudobu Brusel 2011

Zamestnanosť, práca, pracovné miesta: Realita osôb zažívajúcich chudobu a sociálne vylúčenie

Autor/ka: Stanislav Trnovec

V dňoch 13. a 14. mája 2011 sa v Bruseli konalo už desiate európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Štvorčlennú deleáciu zo Slovenskej republiky viedol člen výboru SAPN Stanislav Trnovec.

Slovenský (jazykovo needitovaný) preklad stručnej verzie Správy z 10. stretnutia, ktorú vydala Európska sieť proti chudobe, nájdete tu.  Z dokumentu vyberáme:

Hlavné posolstvá ľudí žijúcich v chudobe:

  • Potreba kvalitných pracovných miest: Ak práca je možnosťou vymaniť sa z chudoby, potom verejná správa a sociálni partneri musia zabezpečiť, aby sa zastavil trend  rastu „pracujúcich chudobných"a  vytvárali sa kvalitné pracovné miesta s dostatočnou mzdou, s primeraným systémom sociálnej ochrany, ktoré si vážia prácu ... Zlá kvalita pracovných miest pre chudobných ľudí nie je odpoveďou.
  • Nedostatok  pracovných miest: delegáti potvrdili, že ľudia, ktorí žijú v chudobe chcú pracovať, ale skutočnosť je taká, že je viac ľudí, ktorí chcú pracovať ako pracovných miest. Kríza zhoršila situáciu. Je zrejmé, že pre mnohých nezostáva iná voľba ako odkázanosť na sociálne dávky. Ak pracovné miesta chýbajú, potom ľudia potrebujú mať prístup k dostatočnému príjmu na dôstojný život.
  • Podpora prístupu k zamestnaniu: Pre prípad ťažkostí pri hľadaní zamestnania, by sa mala poskytovať pomoc šitá na mieru pre ľudí žijúcich v chudobe alebo dlhodobo nezamestnaných, aby sa im umožnil prístup k dôstojnému zamestnaniu. Investície do rozvoja v ranom detstve, vzdelanie, vrátane opatrení pre osoby predčasne opúšťajúce školskú dochádzku a príležitosti pre ľudí žijúcich v chudobe, aby mali prístup k celoživotnému vzdelávaniu sú potrebné do zvýšenia šance na prístup k zamestnaniu.
  • Boj proti diskriminácii: Osobitná pozornosť bola venovaná problému diskriminácie a vylúčenia skupín, vrátane zdravotne postihnutých osôb, migrantov, bývalých väzňov, dlhodobo nezamestnaných a Rómov. Zavedenie antidiskriminačnej legislatívy, rovnako ako aj pozitívne opatrenia by sa mali prijať na prekonávanie prekážok spôsobených diskrimináciou. Konkrétne problémy, ktorým čelia najmä ženy, ktoré nesú bremeno opatrovateľských povinností, a často pracujú v odvetviach s neistou a nekvalitnou prácou, vyžadujú osobitnú pozornosť.
  • Realizovať záväzky: Delegáti uviedli, že a týchto a iných stretnutiac už počuli veľa pekných návrhov ako bojovať s chudobou a dali jasne najavo, že musia nasledovať reálne akcie a dodržiavanie záväzkov. Zopakovali, že ľudia žijúci v chudobe sú odhodlaní podieľať sa pri realizácii potrebných opatrení na všetkých úrovniach.
  • Riešiť príčiny chudoby a nie iba jej symptómy: Delegáti uistili, že súčasné ekonomické a sociálne systémy majú vplyv na výskyt a mieru chudoby, a vyslovili jasnú výzvu politickým inštitúciam, aby sa zapojili do boja proti príčinám chudoby a nie iba ich symptómov.
  • Delegáti žiadali, aby každoročné stretnutia mali pevné miesto v štruktúre "Európskej platformy proti chudobe", a že majú podporovať stretnutia na národnej a regionálnej úrovni v rámci stratégie boja proti chudobe.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Správa zo 7. stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu Brusel 2008

Štyri piliere boja s chudobou v Európe

Autor/ka: Nina Beňová

v roku 2008 slovenskú delegáciu na bruselskom stretnutí viedla Nina Beňová zo združenia Ajhľa človek.  Správu zo stretnutia publikovali Obecné noviny č. 24/2008  a  prevzala ju internetová stránka mesačníku Nota Bene.

Viac ako 220 delegátov z 27 krajín sa 17. a 18. mája v Bruseli zúčastnilo na 7. Európskom stretnutí ľudí trpiacich chudobou. Hlavným zámerom stretnutí chudobných, ktoré od roku 2001 každoročne organizuje Európska sieť proti chudobe (EAPN), je nastoliť dialóg medzi politikmi a chudobnými a dať tak možnosť chudobným podieľať sa na hľadaní riešení a budovaní stratégií, ktoré ovplyvňujú ich život. Na mítingu, ktorý sa tento rok konal pod slovinským predsedníctvom, sa diskutovalo o štyroch základných pilieroch, na ktorých stojí boj s chudobou: o sociálnych službách, službách verejného záujmu (elektrina, plyn doprava a pod.), o bývaní a minimálnej mzde.
Pozvanie chudobných v zastúpení EAPN prijali viacerí politickí predstavitelia: Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí, Marjeta Cotman, slovinská ministerka práce, rodiny a sociálnych vecí, Jerome Vignon, námestník riaditeľstva sociálnej ochrany a integrácie v Európskej komisii, Jean-Marc Delizze, štátny tajomník pre boj s chudobou v Belgicku či Marián Hošek, námestník Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.
Do dialógu mali možnosť prvýkrát vstupovať aj delegáti zo Slovenska. Eva Račická, bývalá bezdomovkyňa a predajkyňa časopisu Nota Bene, Štefan Šebo, zástupca chudobných ľudí z Tekovských Lužian a zakladateľ združenia Prameň nádeje, Jaroslav Šipoš, zástupca občianskeho združenia Proti prúdu a Nina Beňová za Slovenskú sieť proti chudobe (SAPN).
Za najväčšie problémy chudobní označili nedostupnosť bývania a nedodržiavanie práva na bývanie pre každého občana v jednotlivých štátoch EÚ, nedostupnosť sociálnych služieb (byrokratickú, a v niektorých krajinách aj ekonomickú), veľmi nízku minimálnu mzdu vo väčšine krajín EÚ, príliš vysoké náklady na bývanie a vysoké ceny za služby verejného záujmu - za elektrinu, vodu, plyn a kúrenie. Chudobní sa zhodli, že nemajú dostatok možností žiť svoj život dôstojne a mnohé základné ľudské práva sú pre nich v ich krajine nedostupné. V záverečnej diskusii vyzvali politikov, aby ich skutočne počúvali a premenili svoje slová na reálne skutky. "Váš hlas bude vypočutý," prisľúbil Romana Tomc, námestník slovinského ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií: