Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Mnohodetná rodina, menšina najviac ohrozená chudobou

Mnohodetná rodina, menšina najviac ohrozená chudobou (Verzia 1.0)

Uploaded by Ivan slovindia Malek, 31.5.2016 15:29
Priemerne (0 Hlasy)
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Ivan slovindia Malek
31.5.2016 15:29
Stav: Schválený
Stiahnuť (210k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 8 Hodiny 210k

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Zistovanie_o_prijmoch_a_zivotnych_podmienkach_domacnosti_EU_SILC_2015

Zistovanie_o_prijmoch_a_zivotnych_podmienkach_domacnosti_EU_SILC_2015 (Verzia 1.0)

Uploaded by Ivan slovindia Malek, 31.5.2016 15:24
Priemerne (0 Hlasy)
1 of 7
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Ivan slovindia Malek
31.5.2016 15:24
Stav: Schválený
Stiahnuť (142k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 8 Hodiny 142k

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

III. Príspevok 3. Verejného vypočutia

Odporúčanie
ODPORÚČANIE RADY,
ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2016 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2016

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

II. Príspevok 3. Verejného vypočutia

UŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK V SOCIÁLNE MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH

 

Schnitzerová, Eva

Košice

 

            Problém užívania a zneužívania návykových látok sa týka všetkých spoločenských vrstiev,  majoritnej populácie i minoritných populácií. Vo všeobecnosti však možno povedať, že zdravotný a sociálny rozsah tohto problému presahuje priemer najmä u obyvateľov sociálne marginalizovaných komunít. Drogovú situáciu v týchto komunitách charakterizuje nízka veková hranica, od ktorej mladí experimentujú s návykovými látkami, rozšírenosť a frekvencia ich užívania, fajčenie „špakov“, inhalácia prchavých látok a konzumu alkoholu, vrátane jeho kombinácie s liekmi.

            Etiológia zvýšeného potenciálu užívania návykových látok v sociálne marginalizovaných komunitách má sociálno-ekonomické, sociálno-psychologické a edukačné súvislosti. Na základe skúseností komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok z Košického kraja možno  zdroje (pro)drogového správania obyvateľov komunít vidieť najmä v nasledovnom:

Sociálno-ekonomické okolnosti

 • množstvo existenčných a sociálnych problémov, ktorým musia rodiny v osadách čeliť a v kontexte ktorých sa otázka (zne)užívania návykových látok nevníma ako dôležitá;
 • chudoba, nezamestnanosť, zadĺženosť, stigmatizácia robia z jednotlivca nestabilnú osobnosť, ktorá je viac ohrozená užívaním drog a páchaním drogovej trestnej činnosti než osoba, ktorá má priaznivejšie životné podmienky;
 • dlhodobé sociálne vylúčenie je prekážkou, ktorá obyvateľom komunít, osobitne deťom a mládeži neumožňuje spoznať a preberať iné modely správania, než sú v ich lokalite.

Edukačné a drogovo preventívne okolnosti

 • slabá informovanosť obyvateľov komunít o škodlivosti návykových látok, nedostatočné zdravotné uvedomenie;
 • nízka úroveň rodinnej výchovy a kontroly správania detí, nedostatok pozitívnych vzorov v rodine a komunite. To vysvetľuje aj neochotu mladých ľudí meniť postoj ku konzumu návykových látok;
 • nedostatočne, epizodicky, nekoordinovane realizované protidrogové aktivity a opatrenia.  Drogová prevencia nie je kapacitne, odborne, metodicky, programovo ani finančne dostatočne zabezpečená. Jej výkon sťažuje i malý záujem (mnohých) obcí a samotných členov komunít o riešenie konzumu návykových látok deťmi a mladistvými.

 

Literatúra

SCHNITZEROVÁ, Eva, 2016. Drogová situácia v sociálne marginalizovaných komunitách. In: Pavol BEŇO, Anna SABOVÁ, Miron ŠRAMKA, eds. Sociálne problémy marginalizovaných skupín: Aktuálne problémy v sociálnej práci; Rodina a deti; Rómska minorita; Zdravotne postihnutí, závislosti; Dopady ekonomickej krízy; Etické a právne aspekty. Zborník vedeckých prác. Vydanie prvé. Báčsky Petrovec, SRBSKO: Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., s. 190-195. ISBN 978-86-80092-19-5.


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

I. Príspevky k 3. Verejnému vypočutiu

Mnohodetná rodina, menšina najviac ohrozená chudobou

Menšina mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom je menšinou s objektívne preukázateľnými charakteristikami, medzi ktorými dominujú okrem väčšieho počtu detí (4 a viac) neplatená práca, pomerne dlhé obdobie zostávanie jedného rodiča, spravidla matky doma pri deťoch, ktoré býva dlhšie ako len materská a rodičovská dovolenka. Tieto znaky vyúsťujú do zvýšeného rizika chudoby, ktoré prudko sa zvyšuje počtom nezaopatrených detí do hodnôt 90% (pri väčšom počte detí ako 8).

Mnohodetné rodiny majú jeden znak, ktorý je vo verejnosti úplne neznámy – enormne veľká spoločenská zodpovednosť. Chod mnohodetnej rodiny vyžaduje manažérske schopnosti. Preto mnohí otcovia a matky zastávajú význačné funkcie využívajúce schopnosti viesť a riadiť spoločnosť. Z našej branže spomeniem len, že Klub mnohodetných rodín a jeho členovia sa angažovali pri zakladaní iných sociálne a rodinne orientovaných organizácií, napr. Slovenská sieť proti chudobe, Potravinová banka Slovenska, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré do dnes často vedú mnohodetní otcovia a matky. Podobne sú angažovaní v medzinárodných organizáciách zameraných na rodinnú politiku, sociálne záležitosti a rodinných opatrovateľov.

To, že mnohodetná rodina je ohrozená viac, ako iné skupiny obyvateľstva je všeobecne známy fakt. Napriek tomu trvalo ignorovaný, stačí sa pozrieť do predvolebnej rétoriky. Programové vyhlásenie vlády je dokument, ktorý umožňuje sa orientovať v očakávaniach. Spomína slovo sociálny 73x. Rodina 16x, z toho v časti o sociálnej politike 11x. To ale ešte neznamená, že je prosociálny a prorodinný. Žiaľ nepozná dva pojmy – rodinná politika a rodinný opatrovateľ.

Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory vníma vláda ako piliere boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní. Vláda však bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú.

Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.

Aká je realita? Pri príležitosti Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007 KMR robil pre poslankyňu Európskeho parlamentu monitorovanie situáciu mnohodetných rodín. European Year of Equal Opportunities for All: the situation of large families

Táto analýza nám priniesla prehľad zmien, lebo bola vykonaná čiastočne na základe monitoringu v roku 2004 pri základných zmenách sociálneho systému v SR.

 

Čo sa za posledných 15 rokov v prospech mnohodetných rodín zmenilo?

 • Zákon o zamestnanosti zaraďuje matky s tromi a viac deťmi medzi znevýhodnených uchádzačov na trhu práce.
 • Daňový bonus v prípade osoby, ktorá nie je povinná zabezpečovať príjem prácou je nahradený dávkou, síce podstatne menšou ako daňový bonus, ale predsa. Týka sa to hlavne rodiča v starobnom dôchodku v mnohodetnej rodine pri posledných deťoch.
 • Ak niekto si kupuje nové viacmiestne auto (viac ako 5 osôb) – predpokladá sa, že mnohodetná rodina, tak pri prvej registrácii je znížený registračný poplatok.

 

Čo sa nezmenilo a čo vystihuje postoj voči mnohodetnej rodine, alebo rodine ako takej?

 • Odmieta sa diskusia na tému zásluhovosti penzijného systému pre rodičov, ktorí vychovali občanov štátu, ako sa už začala v niektorých štátoch EU. Ignoruje sa tým napr. Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení P6_TA(2006)0089 Sociálna ochrana a sociálne začlenenie článok 25. ďalej vyzýva členské štáty, aby pri výpočte starobného dôchodku zaručili ženám, že nebudú penalizované za neodpracované obdobie z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky.
 • Najvážnejším pozostatkom skostnatelého myslenia diskriminujúceho obyvateľstvo, najmä  znevýhodnených skupín je, že nie je zavedená vyhľadávacia činnosť zo strany  štátu alebo lokálnych inštitúcií. Občan si musí žiadať sám pomoc. Má nárok na poskytnutie až od dátumu, kedy podal žiadosť a nie od kedy by mohol mať na ňu nárok.
 • Matky starajúce sa o domácnosť s viacerými deťmi boli nepriamo zákonom č. 5/2004 o zamestnanosti prinútené odhlásiť sa z evidencie úradov práce ako nezamestnané osoby. Po tomto období matky sú „dobrovoľne nezamestnané“.
 • Špeciálnymi opatreniami, akou sú napr. vianočné príspevky nie je podporovaná skupina, ktorá je najviac vystavená riziku chudoby, t.j. rodiny s väčším počtom nezaopatrených detí, ale dôchodcovia, ktorí majú zabezpečený zákonom valorizovaný príjem.
 • Asignovaná daň. Základ dane je tvorený sumou, ktorá sa vypočíta bežným postupom stanoveným v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Po tomto procese sa uplatňuje nárok na daňový bonus podľa §33. Bonus neznižuje daňový základ, ale je len ohodnotením daňovníka za to, že okrem zamestnania (preto má príjem, ktorý sa zdaňuje) sa stará o dieťa. Daňovník môže určiť príjemcu asignovanej dane až po znížení dane o daňový bonus. Výška čiastky je znižovaná o daňový bonus. Súčasný stav vnímame ako diskrimináciu rodín (daňovníka) podľa počtu detí.
 • Podpora bývania mnohodetných rodín neexistuje. Pri predošlej vláde boli tendencie hovoriť v tejto súvislosti s poskytovaním bytov nižšieho štandardu, určené pre neplatičov a iné sociálne prípady. Preto sme odmietli rokovať, lebo týmto postojom sa mnohodetným rodinám naznačovalo, že sú „sociálnym prípadom“. Vládny program sa vôbec týmto problémom nezaoberá. Nakoľko tieto rodiny majú na člena nízky príjem, sú vylúčené z možnosti získania primeraného bývania pôžičkovým, alebo hypotekárnym spôsobom. Preto často bývajú v rozpore so všetkými požiadavkami modernej hygieny na priestor. Je to najvážnejšie obmedzenie mnohodetných rodín mestského typu s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Spracoval: Trnovec, KMR, máj 2016


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Správa z 3. Verejného vypočutia v Parlamente SR

Tlačová správa z Verejného vypočutie o chudobe 2016.

Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitým podujatím prevzala p. Lucia Nicholsonová - podpredsedníčka NR SR.

Dňa 25.mája 2016 predstavila poslancom  na pôde Slovenskej národnej rady svoju činnosť

Slovenská sieť proti chudobe, ktorá patrí k najväčším sieťam na Slovensku. Združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi a členkami. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života,  snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu sa spoločenských vrstiev, politickej ľahostajnosti, spoločenskej polarizácii a narušeniu spoločenskej súdržnosti.

PhDr. Anna Galovičová predsedníčka a exekutívna koordinátorka pre Európsku sieť proti chudobe, predsedníčka a zakladateľka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, veľvyslankyňa Fóra náboženstiev sveta na Slovensku privítala vzácnych hostí – poslancov SNR SR, ako aj splnomocnenca pre najchudobnejšie regióny p. Marcinčina, dr. Kollárovú za splnomocnenca pre Rómske komunity,  zástupcov jednotlivých mimovládnych organizácii, zástupkyňu sponzora FES  (Friedrich Ebert Stiftung) p. Barbaru Tiefenbacher. Poďakovala všetkým, že umožnili uskutočniť Verejné vypočutie.

Sieť sa už 13 rokov snaží pomáhať ľuďom v núdzi  začať žiť dôstojne, postupne sa zbavovať naučenej bezmocnosti, veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus popasovať sa so zlou životnou situáciou, a začleniť sa do spoločnosti:

 • Osamelé matky s deťmi
 • Chudobní pracujúci
 • Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
 • Mladí nezamestnaní
 • Zdravotne postihnutí
 • Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
 • Seniori s problematickým prístupom k službám

Verejné vypočutie sa dotklo všetkých spomínaných tém.

Poslanci si vypočuli príbehy a skúsenosti z jednotlivých regiónov a oblastí.

Reagovali na všetky otázky z publika.

 

            Slávka Mareková, členka pracovnej čaty Európskej siete proti chudobe, predniesla svoje postrehy a návrhy na eliminovanie chudoby na Slovensku…

            Mária Tomášová pripomenula, okrem iného, nevyhnutnosť úpravy Zákonníka práce tak, aby na  zamestnancov nebol vyvíjaný tlak robiť nevýhodne, na Dohodu o vykonaní práce a pod. Potreba zaviesť spravodlivý odvodový systém, aby aj zamestnávatelia boli motivovaní vytvárať dôstojné pracovné prostredie. Zareagovala aj na projekt, ktorý odprezentoval p. poslanec Csicsai z Mostu-Híd, ako pomôcť zamestnať sa zraniteľnej skupine v poľnohospodárstve.

Keď miliarda eur uniká ročne  zo štátnej kasy daňovými  podvodmi, tak tieto peniaze chýbajú práve pri odstraňovaní do chudoby sa prepadajúcich učiteľov, či zdravotných sestričiek, či iných zraniteľných skupín.

            Dušan Plaček, člen výboru SAPN,  objasnil pánom poslancom, že napriek tomu, že väčšina neziskoviek bola vládou doteraz prehliadaná, bez finančnej dotácie, dlhodobo suplovala medzery sociálnej úlohy štátu. Svojou činnosťou neziskovky dokázali, že ich existencia je dôležitá a zaslúži si pozornosť vlády, aj finančnú podporu. Sám sa dlhodobo a zmysluplne venuje Rómskej komunite.

            Eva Schnitzerová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Košice  zdôraznila, že by sme sa mali zomknúť a tak včas eliminovať zdroje prodrogového správania. Správnou prevenciou, akou je napríklad zvýšenie zdravotného uvedomenia či zlepšenie medziľudských vzťahov, zastaviť fenomén "stratenej generácie". Veď mladých bez práce do 29 rokov je takmer 82 tisíc.

            Ľubica Gáliková prezidentka Fóra pre pomoc starším zdôraznila potrebu úpravy sociálnych zákonov, aby boli funkčné v praxi. Upozornila na existenciu bezplatnej Senior linky, ktorá sa zaviedla na pomoc seniorom v núdzi.

            Programový riaditeľ Ladislav Oravec z Nadácie Milana Šimečku predstavil prehľadnú prezentáciu o chudobe na Slovensku.

 • Hlad je najväčším dôvodom úmrtí vo svete! Viac ako na AIDS alebo maláriu!
 • 5,7 % populácie úplne živorí!  18,4% je úplne odkázaných na pomoc iných!

Úspešné uplatnenie v živote súvisí nielen so sociálnym prostredím jedinca, ale hlavne s jeho úspechmi v škole. Mgr. Martin Poliačik úsilie strany SaS vyjadril slovami: „budeme sa snažiť, aby sito chudoby malo stále hustejšie oká a prepadalo cezeň menej a menej ľudí.“

Závery zasadnutia prezentovala PhDr.Anna Galovičová :

Chudoba nie je len otázkou morálnej krízy, ale aj nerovnováhy, pri uprednostňovaní ekonomických politík a hodnôt pred  sociálnymi politikami, kultúrou a  vzdelávaním, ako takým.

Zmenou paradigmy s dôrazom na mentálny fundament sveta a celoživotné sebavzdelávanie sa zmenší nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.  Môže pomôcť, keď sa opäť spojí SRDCE s ROZUMOM a zvíťazí SVEDOMIE. Veď nárast nedôvery voči EU (iba 49 % občanov vidí prínos v spojení Slovenska s EU), nárast  extrémizmu má spoločný koreň – dlhodobú nespokojnosť s politikmi, ktorí sú zameraní na ekonomické priority, stále väčší balík peňazí míňajú na stavbu ciest, budov, materiálnych veci a uniká človek, príroda. A podrezať si konár, na ktorom sedíme, je zjavne spôsobené vnútornou disbalanciou a honbou za ziskom, materiálnym profitom. Kríza hodnôt, ruka v ruke s klamstvom,  je ten faktor, ktorý v ľuďoch vyvoláva nespokojnosť a nedôveru, skratové uvažovanie a hlasovanie vo volebnej miestnosti. Veď keď si nevieme urobiť poriadok doma a odstrániť chudobu, keď nás je tu na Slovensku toľko občanov,  ako jedno väčšie mesto v iných štátoch a naviac do r. 2020  sme čistí príjemcovia eurofondov, tak ako sa môžeme nebáť utečencov? A trúfnuť si riešiť chudobu „vonku“?

Dôležitá je spolupráca a sieťovanie s organizáciami zameriavajúcimi sa na ľudské práva a sociálnu spravodlivosť, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, príprava a implementácia spoločných projektov a projektov v spolupráci s Európskou sieťou proti chudobe a s ďalšími. Na túto spoluprácu a rovnosť príležitosti upozornil aj poradca p. Reinvart z Ministerstva zahraničných vecí, ktorý zároveň pozval zúčastnených na Medzinárodnú konferenciu 25. Júla 2016 do Nitry, ktorej súčasťou bude aj téma chudoby. Potešil pozdravný list od p. Fígeľa, osobitného vyslanca EU pre podporu slobody náboženstva a viery, ktorý účastníkom želal vytrvalosť v službe ľudskej dôstojnosti a v spájaní ľudí v jedno spoločenstvo na báze rozmanitosti. Ako konštatoval „ Dialóg na Slovensku je veľmi potrebný, aby sa prekonal strach a ľahostajnosť voči trpiacim a nevinne prenasledovaným, ale aj populizmus a extrémizmus v politike a bulvarizácia verejnej mienky.“ Dokážeme prekonať bariéry v komunikácií? Zmrazené vzťahy aj tam, kde pomáha občanom dôstojne žiť spolupráca?

 • Treba zviditeľniť a oceniť tých, ktorí nezištne pomáhajú zraniteľným skupinám, podporovať ich a multiplikovať ich dobré praktiky aj v iných regiónoch. A tu sa nejedná o milióny eur.
 • Ako čistí príjemcovia si treba urobiť  urýchlene poriadok s chudobou doma a potom sa nebudeme báť  chudoby „vonku“, ak to dokážeme. Chce to
 • Obsahovú reformu školstva upriamiť na vyváženú mentálnu a fyzickú aktivitu dieťaťa a umožniť deťom, ktoré sú závislé na múdrosti a láske dospelých, aby s týmto modelom rástli. Treba zaviesť výchovu ku zdraviu (ako napr. v Českej republike) a výchovu k ľudskosti s rešpektom a úctou ku každému človeku, k rodine, s víziou jednej ľudskej rodiny (monantropizmus).
 • Vyvážiť dominanciu pamäťového  učenia  pedagogicko-výchovným procesom zameraným na osvojenie si zdravého životného štýlu, vyváženosti telesných aktivít, telesnej práce , praktického vyučovania s teoretickým. A takto vyvážiť obe mozgové hemisféry, aby sa deti tešili do školy. Dobré praktiky napr. z obč. združenia ROSA  treba multiplikovať. Ide o prvý krok zrealizovať pilotný projekt malých obecných hospodárskych dvorov a malých obecných sadov.   
 • Podporujeme alternatívne školstvo, keďže nie je na báze autoritatívneho štýlu výchovy, ani  na báze voľnosti, ale ide o sociálne-demokratický štýl výchovy, ktorým vychováme iniciatívnych tvorivých mladých ľudí, s kritickým myslením, citovo a rozumovo vyvážených, emočne  stabilných bez školského stresu a strachu.

            Verejné vypočutie sa nieslo  vo veľmi priateľskom konštruktívnom ovzduší. Bariéry a nedôvera prítomných,  postupne opadali, každý s úctou počúval skúsenosti a postrehy toho druhého. Dozvedeli sme sa, že v parlamente máme veľa poslancov, o ktorých sa možno oprieť.

Cítili sme, že naozaj všetko so všetkým súvisí, že sme, ako jeden organizmus, že sme sa ocitli, všetci na jednej lodi. A len spojením síl, zdola, aj zhora, dokážeme urobiť nápravu v našej spoločnosti. Každý na svojom poste.

            Páni poslanci a poslankyne sa poďakovali za pozvanie, podnety a pripomienky. Sľúbili, že spravia všetko preto, aby sa odstránili nefunkčné zákony, využívali v praxi úspešné projekty na miestnej, regionálnej, národnej, aj európskej úrovni. Aby sa odstránila sa rodová nerovnosť a diskriminácia, aby občania, vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na svoje sociálne postavenie, mohli žiť dôstojný život. Veria, že to pomôže navrátiť stratenú dôveru občanov vo vládu i EÚ.

Niekoľkokrát odznelo z ich úst, že nás naše problémy spojili, že môžeme o nich spolu hovoriť, a hľadať riešenie. Sociálna politika potrebuje ľudí z praxe,  so sociálnym cítením, ktorých  treba prizývať do parlamentu , ako partnera vlády a vytvoriť im lepšie pracovné podmienky,  aby neboli znevýhodnení pri uchádzaní sa o projekty. Aby  Sieť proti chudobe mala financie na vytvorenie nielen kvalifikovaných, ale aj honorovaných pracovných miest. Podpredsedníčka parlamentu p. Lucia Nicholsonová nám poďakovala  za  realizáciu Verejného vypočutia a doterajšiu nezištnú prácu. Peter Osuský, okrem iného, na záver verejného vypočutia skonštatoval:“ Som rád, že som tu s Vami bol!“


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

3.Verejné vypočutie

Verejné vypočutie o chudobe 2016

25. mája 2016  9.30 – 12:30 h

 

Vážení členovia, sympatizanti a partneri Slovenskej siete proti chudobe,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali, že dňa 25. mája 2016  bude Verejné vypočutie o chudobe 2016  v priestoroch NR SR - kinosála  (nám. A. Dubčeka č. 1 Bratislava). Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitom podujatím krátko po voľbách do parlamentu,  prevzala p. Lucia Nicholsonová - podpredsedníčka NR SR.

 

Pre krátkosť času Vás žiadame o záväzné potvrdenie vašej účasti (meno a číslo občianskeho preukazu), aby vás vpustili do priestorov NR SR. Pre tých, ktorí pricestujete do Bratislavy,  posielame prihlášku s prosbou, aby ste ju v prípade potreby vyplnili a okamžite zaslali na uvedenú mailovú adresu. Spätne potvrdíme vašu účasť.

Ak si pripravíte príspevok, prosíme o jeho zaslanie mailom v rámci možnosti čo najskôr, i kontakt na Vás (číslo mobilu, telefónu). Jednotlivé príspevky budeme tematicky spájať. 

 

Dňa 24. mája  od 16h – 21h bude pred  Verejným vypočutím príprava zameraná na náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny. Navrhujú sa problémy, ktoré prežívajú a nie sú súčasťou vládneho programu. Miesto konania prípravného stretnutia spresníme a oznámime.

 

 1. Osamelé matky s deťmi
 2. Chudobní pracujúci
 3. Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
 4. Mladí nezamestnaní
 5. Zdravotne postihnutí
 6. Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
 7. Seniori s problematickým prístupom k službám

 

Predpokladá sa, že zástupcovia týchto skupín budú vybraní s pomocou členských organizácií SAPN a  individuálnych členov a že na vystúpenie budú starostlivo pripravení.

 

 

 

 

 

Program Verejného vypočutia 25. mája 2016

 

 

9.30 – 10:00

1. Otvorenie (predstaviteľ/ka NR SR,  predstaviteľ/ka Slovenskej siete proti chudobe, splnomocnenec vlády)

 

2. Prezentácia rozboru sociálnej oblasti Vládneho programu

10.00 – 10.30

3. Náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny

Vystupujúci: zástupcovia hore uvedených skupín.

Čas:  krátke hutné vystúpenia: 3-5 minút, spolu 30 minút.

10.30 – 11.00

 

4. Vystúpenie predstaviteľov parlamentných strán. Predstavenie ich zámerov a riešení v sociálnej oblasti, ideálne ako reakcia na našu analýzu Vládneho programu  a vystúpenia zástupcov zraniteľných skupín. Dostanú slovo pozvaní predstavitelia parlamentných politických klubov (6 vystupujúcich x 10 minút)

 11.00 – 12.00

 

5. „Pol hodina otázok a odpovedí“ , ktoré budú účastníci adresovať prítomným politickým predstaviteľom. Slovo budú mať ich zástupcovia

12:00 – 12:30

 

Poďakovanie, záver

Tlačový brífing - individuálne rozhovory


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti

Regionálne informačné centrum Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi Slovenská sieť proti chudobe, OZ Kovo, Inštitút aplikovanej etiky A. Spesza, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Sociálny Prešov, zorganizovalo 5. mája 2016 v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici 139 v Prešove  odborný diskusný seminár na tému Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti. Ako hlavní diskutéri na seminári pozvanie prijali PhDr. Jozef Balica (OZ Kovo), Mgr. Katarína Timková (Inšpektorát práce), Doc. Martin Uháľ, PhD. (Inštitút aplikovanej etiky A.S.) a Ing. Ján Cuper (Sl. štatistický úrad). Podujatia sa zúčastnila takmer 40 hostí zo štátnej správy, samosprávy, 3. sektora a  zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov. Medzi hosťami bol aj poslanec SNR Oto Žarnay. 

Za hlavného organizátora seminár otvoril PhDr. Peter Seman z Europe direct Prešov. Úvodným vstupom predstavil sieť EDIC a aj Slovesnkú sieť proti chudobe. Potom uviedol a predstavil tému, naznačil európsky kontext a širšie súvislosti problematiky. Neskôr odovzdal slovo moderátorke Mgr. Slavomíre Marekovej. Celá diskusia sa niesla v znamení vysokoaktualných sociálno-občianskych tém, chudobe a obhajobe práv.  Účastníkov formát podujatia veľmi oslovil a vyjadrili sa, že v takomto duchu diskusných akcií je treba pokračovať aj v budúcnu.


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie nasledujúcej tlačovej správy:

Informačná kancelária Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe, Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica POH Prešov, Sociálny Prešov o.z., pozýva záujemcov na odborný seminár „Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti", ktorý je naplánovaný na 5. mája 2016 v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava Prešov.

Seminár bude venovaný témam okolo pracovných pomerov zamestnávania, formám zamestnávania, sociálnej neistote, šikanovaniu na pracovisku, ochrane zamestnancov ako občanov, vymožiteľnosti práva, pracovnému komfortu práce verzus zamestnávateľský prístup, trendom v európskom pracovnom prostredí, občanovi a demokracii, diskriminácii na pracovisku, "dobrým mravom" - opore v legislatíve,... a pod...

Účasť je bezplatná, iba na základe potvrdenej registrácie.

Ďakujem a želám pekný deň.

Peter Seman,

 

Europe direct Prešov

   

Požiarnická 17, 080 01 Prešov, tel.: 0905 597 254, 0907 952 988, e-mail: info@europedirectpo.sk
Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe,
Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica
POH, Sociálny Prešov o.z.,

Vás pozýva na odborný seminár na vybranú tému


stratégie „Európa 2020“ - Občianske práva, dôstojný život, spravodlivosť, eliminácia
chudoby, sociálna práca,...


Pozvanie do diskusie prijali: OZ KOVO
Inšpektorát práce Prešov
Slovenský štatistický úrad, pracovisko Prešov
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU


POZVÁNKA na odborný seminár

„Sociálne a zamestnanecké štandardy
v európskej občianskej spoločnosti“
(štvrtok) 05. máj 2016 o 09:00 hod.
v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava, Hlavná 139, Prešov (žltá samostatná budova v strede, hneď vedľa hlavného kostola, 2. poschodie)
program:
 09:00 – Prezentácia účastníkov
 09:30 – (Pnaenisetélo fvoárm dyi szkaumseias t návania, pracovné podmienky, zaobchádzanie
s ľuďmi, európske trendy zamestnávania, obhajoba občianskych práv,
dôstojný život, „dobré mravy“, občan a demokracia, legislatíva,...)
 12:00 – Záver
Počet miest je limitovaný, preto Vašu účasť, prosím, včas nahláste e-mailom
na: info@europedirectpo.sk . Akceptáciu prihlášky Vám spätne potvrdíme.
Tešíme sa na spoluprácu.

 


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Slušná mzda - dôstojný život

(kliknutím na obrázok prejdete na webstránku EAPN)

ZVÝŠENIE POVEDOMIA O MINIMÁLNEJ/SLUŠNEJ MZDE

Akčný plán – podrobnejšie vysvetlenie

Zvýšenie povedomia o Minimálnej/Slušnej mzde predstavuje spoločnú akciu, ktorej zámerom je posilniť viditeľnosť súčasných alebo budúcich aktivít národných sietí na tému Minimálna/Slušná mzda. Ide o aktivitu, ktorá sa nesie pod spoločnou značkou, s vynaloženým minimálnym úsilím národných sietí, a ktorej implementácia sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky, internetových odkazov a sociálnych mediálnych nástrojov.

Podrobné vysvetlenie:

V priebehu roka 2014 EAPN ustanovilo tematickú pracovnú skupinu zameranú na problematiku dôstojnej práce, ktorej cieľom bolo mať na zreteli kampaň s názvom Minimálna/Slušná mzda. Táto kampaň sa zrealizovala v Škótsku a niektorých častiach Veľkej Británie a má odporúčací charakter k uskutočneniu podobnej kampane aj v ostatných sieťach EAPN. Pracovná skupina vytvorila koncept procesu realizácie kampane pod názvom Concept and Feasibility Note a súčasne aj sprievodcu touto kampaňou s názvom Campaign Guide. Zároveň však došla aj k záveru, že proces organizácie a implementácie kampane je príliš zložitý a náročný nielen na zdroje, ale aj na zosúladenie postupu všetkých 31 krajín, členských sietí EAPN.

Nový návrh realizácie kampane – trojnásobná výhoda

Z vyššie uvedených dôvodov pracovná skupina predložila nový návrh na realizáciu kampane, ktorý prináša trojnásobnú výhodu:

* zviditeľňuje už existujúcu činnosť, ktorú vykonávajú národné siete alebo poskytuje užitočné nástroje pre siete, ktoré si chcú v praxi vyskúšať novú akciu;

* ponúka nižšiu náročnosť, ktorá si vyžaduje menej investícií zo strany národných sietí;

* ide o stále existujúcu akciu, ktorej obsah je v súlade s pracovným programom Európskej komisie, dohodnutom v roku 2014.

Mnoho členských sietí EAPN sa tradičným spôsobom podieľa na zlepšovaní dôstojnosti práce a zamestnanosti, vrátane problematiky miezd, či už ide o problematiku minimálnej alebo slušnej mzdy. Cieľ je rovnaký: dosiahnuť dôstojnú a adekvátnu mzdu. Namiesto sústredenia sa sietí na rozvoj nových aktivít, tu pôjde viac o snahu šíriť osvetu o tejto téme. Návrhom tejto akcie je zviditeľniť existujúce opatrenia pod spoločnou značkou, ktorá predstavuje zjednocujúci koncept a využíva komunikačné nástroje popísané nižšie. Samozrejme tieto nástroje môžu podporovať aj nové iniciatívy siete, ak si to siete želajú a majú schopnosť, či kapacity na ich realizáciu napr. aj po už zrealizovanej akcii aj naďalej zvyšovať povedomie o Minimálnej/Slušnej mzde.

Konkrétne, členovia sietí sú žiadaní, aby poukazovali na koncepciu Minimálnej/Slušnej mzdy (ktorej definícia je uvedená nižšie) v súvislosti s dôstojným príjmom z platenej práce. Navrhované logo sa odporúča umiestňovať na národných webových stránkach, výstupných materiáloch, uskutočňovaných podujatiach, ktoré súvisia s touto problematikou. Uverejňovaním tohto loga sieť reflektuje, že sa hlási k iniciatíve za presadzovanie Minimálnej/Slušnej mzdy. Aktivity, ktoré sieť podnikne sa zviditeľnia na príslušnej stránke, Facebooku, v akomkoľvek jazyku. Je to priestor na zverejňovanie všetkých aktivít, ktoré sa sieť rozhodne zrealizovať. Aké to môžu byť aktivity, je popísané nižšie.

Minimálna/Slušná mzda – koncept – stručná definícia

Ide o zákonom stanovenú minimálnu mzdu (podľa Eurostatu existuje v 22 z 28 členských štátov), ktorá má garantovať poskytovanie primeraného príjmu všetkým pracovníkom. Termín Minimálna/Slušná mzda sa objavil v súvislosti s uvedomením si, že je potrebné zamerať sa na to, či je príjem z platenej práce primeraný, prevyšuje nízke limity hodnoty minimálnej mzdy, ktoré sa často stanovujú pri vyjadrení minimálnej mzdy, a jeho cieľom je garantovať pracovníkovi prijateľnú, štandardnú životnú úroveň za platenú prácu. Za kľúčové sa v tejto súvislosti považuje, aby sa zaistila pozitívna hierarchia medzi adekvátnym minimálnym príjmom a slušnou mzdou. V iných jazykoch tento koncept môže byť vyjadrený rôznymi výrazmi (napr. dôstojná mzda alebo podobne), ale nová terminológia by nemala byť dôvodom na odradenie. Kompletné dvojstranové vysvetlenie tohto termínu bude k dispozícii členom EAPN. Zo strany EAPN to predstavuje podporu oblasti, ktorá sa týka zákonom stanovenej mzdy na zodpovedajúcej úrovni a predstavuje explicitný záväzok podporujúci dosiahnutie slušnej mzdy.

Ciele akcie - osvety

Cieľmi tejto akcie, osvety, koordinovanej EAPN je zamerať sa na:

* posilnenie konsenzu, oboznámenie sa s problematikou nízkych a dôstojných miezd medzi členmi EAPN, rozvíjanie argumentov a nepriamych dôkazov na danú tému, uvedomiť si postavenie EAPN ako dôveryhodného partnera pre otázky zamestnanosti a kvality práce;

* zlepšenie viditeľnosti dôležitosti problematiky o dôstojnej mzde vo všetkých členských štátoch, s využitím spoločného jazyka, metodológie a nástrojov;

* posilnenie partnerstva a spojenectva medzi členmi EAPN a ďalších významných aktérov v danej oblasti, ako sú odbory, akademici, MVO atď.;

* uskutočnenie reálnych zmien v správaní tak zamestnávateľa ako aj národnej vlády a miestnej verejnej správy, zodpovedných za mechanizmy stanovovania platov v prospech Minimálnej/Slušnej mzdy pre všetkých pracovníkov.

 


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Postoj k volebným prioritám niektorých politických strán.

   V predvolebnej kampani sme svedkami predvolebných sľubov, predsavzatí, zmien a predstáv politických strán v prípade úspechu vo voľbách. Voličom sa prihovárajú naprieč celým spektrom oblastí, ktoré sa dotýkajú rôznych kategórií občanov, zamestnaných, nezamestnaných, dôchodcov, podnikateľov, mladých rodín atď.

Všetci sľubujú lepšiu kvalitu života, vyššiu životnú úroveň, vyšší blahobyt.

Je úplnou samozrejmosťou že voliča zaujímajú predovšetkým tie témy ktoré sa ho bezprostredne, ale aj vzdialene dotýkajú a budú mať vplyv na jeho život.

Na Slovensku pôsobí cca 1,8 mil. zamestnancov a približne 350 tisíc živnostníkov. Mnohí živnostníci sú živnostníkmi z donútenia a prijali aj nevýhodne postavenie pokiaľ nechceli prísť o živobytie. V rétorike mnohých politických strán sa predovšetkým zdôrazňuje skvalitnenie podnikateľského prostredia, znižovanie daní a odvodov čo má priniesť automatický benefit pre zamestnancov. Bohužiaľ, nie je to pravda. Taktiež sa v programových prioritách objavili zámery zrušiť alebo obmedziť „privilégia“ zástupcov zamestnancov, odborárov, zrušiť minimálne mzdové nároky, zmeniť Zákonník práce na flexibilnejší, rozumej na voľnejší, upraviť a zrušiť niektoré participačné práva zástupcov zamestnancov pri riadení a organizovaní pracovného života vo firme.

Jednoznačne treba povedať !

Na Slovensku potrebujeme posilniť kúpyschopnosť zamestnancov a ich rodín. Zvyšovať mzdy, mzdové nároky nielen podľa ekonomických poučiek ale aj podľa účelu mzdy pre zamestnancov.

Mali by sa vyplácať mzdy vo výške, ktorá zabezpečia „Dôstojnú životnú úroveň“ tak ako o tom pojednáva Ústava Slovenskej republiky a Európska sociálna charta.

Do práce sa musí „oplatiť“ chodiť, aby si človek mohol zabezpečiť reprodukciu pracovnej sily, uhradil náklady na rodinný, spoločenský život sebe a svojej rodiny.

Bohužiaľ, prax ukazuje že vo väčšine podnikov šetrenie, racionalizácia, ziskovosť, zamestnanci nepociťujú na svojich výplatných páskach. Na Slovensku výška mzdy vo väčšine prípadov nie je ekvivalentom ekonomickej prosperity, ale stavom na trhu práce, výškou nezamestnanosti a biedy. Čím vyššia nezamestnanosť, horšia sociálna situácia v regióne tým nižšie mzdy. Preto potrebujeme „reguláciu“ vo forme minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokoch, silnej legislatívy pre Kolektívne vyjednávanie. 

Je preto správne že minimálna sa zvyšuje. Na prvom mieste čo zamestnancov trápi a potrebujú riešiť sú nízke mzdy, ktoré spôsobujú chudobu, sociálnu depriváciu a zlú atmosféru v medziľudských vzťahoch.

Z tohto dôvodu:

Striktne odmietame volebné priority relevantných politických strán, ktoré znižujú sociálny status zamestnancov, poškodzujú zamestnancov v oblasti miezd, odoberajú práva zástupcov zamestnancov s následnou nižšou kvalifikovanou ochranou a odborným poradenstvom.

Sme proti tomu aby sa zrušila minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, upravoval  Zákonník práce nižšou ochranou zamestnancov. Naopak. Treba posilniť resp. udržať súčasný Zákonník práce, zvyšovať minimálnu mzdu a posilniť postavenie zamestnancov.

Zamestnanci nemôžu byť vazalmi ale ľuďmi s ľudskou dôstojnosťou.

 

Žijeme v demokratickej a pluralitnej spoločnosti. Každý má právo vyjadriť slobodne svoju vôľu koho voliť.  Nemáme radi ak nám niekto diktuje ako sa máme rozhodnúť.

Skúsme sa ale zamyslieť nad hodnotami ktoré sú pre nás dôležité a aké návrhy politických strán nám pomôžu a ktoré nás poškodia.

 

Jozef Balica – člen predsedníctva Rady OZ KOVO,

                        člen Výboru Slovenskej siete proti chudobe           

         


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Európska aliancia pre demokratický sociálny udržateľný európsky semester.

European Alliance for a Democratic Social Sustainable EUROPEAN SEMESTER

Európska aliancia pre demokratický sociálny udržateľný európsky semester.               

Skrátene EU Semester Aliancia je široká koalícia, ktorá spája najväčšie Európske neziskové organizácie a odbory, ktoré reprezentujú tisícky členských organizácií na Európskej, národnej a miestnej úrovni  v EÚ.

EU Semester Aliancia má za cieľ podporovať  pokrok smerom k väčšmi demokratickej, sociálnej a udržateľnej Európy 2020 Stratégie, a to posilnením občianskeho dialógu a zapojenia sa do Európskeho semestra na národnej a Európskej úrovni.

Robí schopnými občianske združenia, aby sa zúčastnili tvorby EÚ politík a takto prispeli k pokroku pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020.

http://semesteralliance.net/

 

KTO SME?

Európska sieť proti chudobe koordinuje prácu aliancie, ktorá v súčasnosti má týchto členov:

15 najväčších Európskych sietí/organizácií

 • Age Platform Europe
 • Caritas Europa
 • Housing Europa
 • Eurochild
 • Eurodiaconia
 • EAPN
 • Európska asociácia poskytovateľov služieb pre znevýhodnené osoby
 • Európsky environmentálny úrad
 • Európska federácia pre potravinové banky
 • FEANTSA – bezdomovci
 • Európska únia pre verejnú službu
 • Európska konfederácia odborov
 • Európska organizácia žien
 • Green Budget Europe (zelení)
 • Platforma pre medzinárodnú spoluprácu migrantov bez dokumentov

3 národné pilotné aliancie v:

 • Bulharsku
 • Dánsku
 • Írsku

Všetky Európske organizácie, ktoré sú členmi EAPN , sú zapojené do práce Aliancie a v Európskom Semestri.

Prečo máme Alianciu?

V roku 2010, Európska stratégie 2020 vytvorila nové pole pôsobnosti a špecifikovala 5 konkrétnych cieľov , ktorými by zabezpečila rýchly, sociálny a udržateľný rast do r. 2020, ktorý obsahuje:

 1. Zníženie chudoby najmenej o 20 miliónov
 2. Dosiahnutie 75% zamestnanosť mužov i žien
 3. Zníženie skorého odchodu zo škôl o 10%
 4. Zníženie emisie plynov o 20% v zelenej agende a zvýšenie energ. efektivity o 20%

 

Európsky semester, ročný koordinačný cyklus s členskými štátmi, je hlavný nástroj dosiahnuť tieto ciele,  ale je primárne postavený na ekonomických cieľoch. :

 • 8 miliónov viac ľudí je t.č. v chudobe (124 miliónov) s deficitom 28 miliónov (v r. 2012)
 • Miera zamestnanosti klesla na 68, 4 %  s deficitom takmer 7%
 • Znížil sa skorý odchod zo škôl na  12, 7%, s deficitom 2,7% v r. 2012
 • Zníženie emisných plynov bolo 18 % v r. 2012, ale ukazuje sa, že 13 členských štátov nedosiahne plánovaný národný cieľ r. 2020
 • Veľmi obmedzený pokrok sa udial pri začlenení stakeholderov, hlavne občianskej spoločnosti a ich vplyv je nízky.

Pre členov Semester aliancie, dosahovanie cieľov Europa 2020, rozvoj prístupu na právnej a spravodlivej platforme včítane rovnosti pohlaví, prostredníctvom skutočného dialógu s občianskou spoločnosťou, je kľúčový. Len takto vieme zabezpečiť udržateľný rozvoj, životaschopnú víziu budúcnosti EÚ a obnovu demokratickej zákonnosti.

 

Čo je cieľom Aliancie?

Všeobecný cieľ  Aliancie EÚ je dosiahnuť pokrok pri budovaní demokratickej, sociálnej a udržateľnej Európskej stratégie, posilnením postavenia neziskového sektoru a sociálnych partnerov zapojených do Európskeho semestru.

Preto sú naše hlavné ciele tieto:

Zabezpečiť, aby všetky politiky, včítane makroekonomiky, prispeli k dosiahnutiu sociálnych, environmentálnych, klimatických cieľov a rovnosti  v rámci Stratégie Európa 2020

Zlepšenie legitímnosti EU Stratégie prostredníctvom posilnenia rovnosti  postavenia environmentálnych, sociálnych organizácií a odborov  pri rozhodovaní. Európsky semester začína na národnej úrovni.

Aliancia získali prostriedky od Európskej komisie ako spoločná aktivita.

Čo robíme?

         1. Aliancia rozvinula EU advokačnú stratégiu v jednaní s EÚ inštitúciami a dosiahla pokrok pri dosahovaní cieľov  v rámci spoločných aktivít

        2. Kľúčový hlas. Práca Aliancie je posilniť kľúčový hlas, aby bol počuť a pomáha informovať, rozširovať a zvyšovať povedomie ako druhý pilier Aliancie využijúc blogy,  sociálne siete a média, a ďalšie nástroje                     zviditeľnenia.

        3. Kľúčová pridaná hodnota Aliancie je zabezpečená na národnej úrovni. 3 národné pilotné aliancie zabezpečujú  medzi-sektorovú prácu  v Európskom Semestri  s cieľom dosiahnuť  výsledky politík zamerané na                     sociálny, udržateľný rast.

 1. Alianciu možno posilniť budovaním kapacít na národnej úrovni, národné siete s patričným toolkit.
 1. Spoločné správy prinesú možnosti vzdelávania sa od národných úrovní :
 • Poskytovaním návrhov a špecifických doporučení na národnej úrovni
 • Posudzovaním plnenia cieľov Európskeho semestru

 

Viac informácií

Aliancia Vás víta na

http: //semesteralliance.net

Tu nájdete všetky informácie spojené s Alianciou, jej aktivitami, publikáciami, udalosťami, členmi, kontaktmi, týkajúcich sa Európskeho semestra a Európskej stratégie 2020.

Robí spôsobilými občianske združenia, aby sa zúčastnili pri vytváraní Európskych politík a aby prispeli k pokroku pri dosahovaní cieľov Európy 2020 zameraných na nás všetkých.

Môžete kontaktovať: Sian Jones, projektovú koordinátorku, EAPN: sian.jones@eapn.eu

A všetkých členov na facebooku.


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Strategický dialóg

Dňa 16. – 17. decembra 2015 sa v Košiciach, na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity Ružomberok, konali konferencie zamerané na témy:

Strategický dialóg a jeho vplyv na rozvoj regiónu v súčasných európskych podmienkach

Podnikanie na Slovensku, sociálno-občiansky aspekt, príležitosti a ohrozenia

Konferencie organizovala SAPN v spolupráci s Europe Direct Prešov, Inštitútom aplikovanej etiky, Odborovým zväzom KOVO a Ústavom etiky Vysokej školy Danubius.

Cieľom konferencií bolo na regionálnej úrovni, posilniť sociálny rozmer dôstojného občianstva a  participáciu ľudí na verejných politikách.

Konferencie sa uskutočnili v okamihu, kedy sa robí revízia Európskeho semestra a uvažuje sa  o tom, či implementovanie Stratégie Európa 2020 dosahuje pokrok, a či nové európske priority umožnia dosiahnutie nielen hospodárskych, ale aj sociálnych cieľov.

V roku 2010 bola vytvorená Stratégia Európa 2020 pre inteligentný a inkluzívny rast, v ktorej sa okrem iných cieľov, stanovil aj cieľ znížiť chudobu občanov.

Dôvodom pre stanovenie tohto cieľa bola skutočnosť, že 1 zo 4 ľudí v EÚ sa v súčasnej dobe nachádza v chudobe a sociálnom vylúčení, čo predstavuje od roku 2008 nárast o 5 miliónov.

Dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje prostredníctvom koordinovaného cyklu Európskeho semestra, od ktorého sa očakáva, že do procesu sa zapoja zainteresované strany na národnej a európskej úrovni.

PROGRAM

streda 16. december 2015

12.00   Registrácia 

12.30   OTVORENIE | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 • Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., štatutárny zástupca Inštitútu aplikovanej etiky Prof. Alexandra Spesza: Strategický dialóg a jeho vplyv na rozvoj etických štandardov v súčasných európskych podmienkach.

13.00   PANEL I. | V SÚLADE S KONTEXTOM

 • Mgr. Ľudmila Majláthová,  Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku: Priority Európskej komisie, odporúčania pre Slovensko a možnosti financovania.
 • Ing. Mgr. Slavomíra Mareková, SAPN, o. z.: Kto je cieľová skupina Európskeho Semestra Stratégie Európa 2020?

14.00   OKRÚHLY STÔL I. | MÔŽE  EURÓPSKA ÚNIA ZABEZPEČIŤ POKROK NA ÚROVNI REGIÓNOV V OBLASTI CHUDOBY  V RÁMCI EURÓPSKEHO SEMESTRA/ STRATÉGIE EUROPA 2020? 

           Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu: Priame a nepriame dopady zmeny klímy na chudobu.
 • Ing. Mária Tomášová,  riaditeľka Madrina, o. z.: Európa v pohybe alebo ktosi je za dverami.
 • PhDr. Karel Schwarz, prezident EAPN  ČR, z. s: Systém integrovaných podpůrných zdravotních a sociálních služeb v obcích.

15.30   O &O - Otázky a odpovede

16.00   Prestávka

16.30   OKRÚHLY STÔL II. | AKO MÔŽE EURÓPSKA ÚNIA ZVÝŠIŤ PARTICIPÁCIU A LEGITIMITU EURÓPSKEHO SEMESTRA?              

Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Mgr. Peter Takáč: Moja sloboda začína tam, kde začína aj Tvoja. 
 • JUDr. Viktória Mižáková,  Regionálna kancelária Košice: Postavenie a pôsobnosť Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Slovenskej republike.
 • PhDr. Jozef Balica, člen Predsedníctva OZ KOVO: Štandardy zamestnaneckého prostredia verzus realita.
 • Mária Huštátyová, predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska: Dobrovoľnícka práca žien.

18.30   O &O - Otázky a odpovede

19.00    ZÁVER | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 

štvrtok 17. december 2015

08.00   Registrácia

08.30   OTVORENIE | THDR.  RADOSLAV LOJAN, PHD.

 • Mgr. Adriana Jesenková, PhD. Odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: Spravodlivá starostlivosť resp. starostlivosť s perspektívy etiky spravodlivosti.

09.00   PANEL II. | V SÚLADE S KONTEXTOM

 • Prof. Dr. Ing. Inocent-Mária  V. Szaniszló OP, PhD., Ústav etiky Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo: Práva a povinnosti predstaviteľov moci a občanov pri starostlivosti  o spoločnosť.
 • Ing. Ondrej Matej, predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: Potrebné kroky k rozvoju Prešovského regiónu v súčasných európskych podmienkach.
 • Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD., poslanec Európskeho parlamentu, výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Poslanecký klub EU ľudovej strany (Kresťanskodemokratické hnutie)
 • Bc. František Genco, starosta obce  Bajany:  Úspech, skúsenosť, na ktorej sa dá stavať.
 • Peter Vittek, zástupca OZ Utopia: Ekonomika ako priestor spolupráce.

10.30   OKRÚHLY STÔL III. |ODIN MOHAMED RZENZWEIG: MÔŽEME SA DOHODNÚŤ?

PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Ing. Jozef Gruchalák, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny, Mesto Dolný Kubín: Inkluzívne podnikanie a predchádzanie komunitným konfliktom.
 • PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov: Sociálna ekonomika v praxi.
 • Tomáš Orth, predseda Prvej Rómskej Vzdelávacej a Pracovnej agentúry Košice, o. z.: Marginalizované skupiny obyvateľov – ako ďalej?
 • Mgr.  Ladislav Babuščák, mesto Veľký Šariš: Záchrana kultúrneho dedičstva rozvojom sociálnej ekonomiky.

13.00   O & O - Otázky a odpovede

13.30     Obedňajšia prestávka

14.00   OKRÚHLY STÔL IV. | JE MOŽNÉ DOSIAHNÚŤ EURÓPSKE ŠTANDARDY SLUŽIEB ? 

            Moderátor: PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov

 • Mgr. Dušan Plaček, predseda Správnej rady Jesko, o. z:  Ako sa nepoznáme.
 • Renáta Ferencsik, riaditeľka Liberta, n.o.:  Krokom do neznáma začala cesta.
 • PhDr. Pavol Vilček, riaditeľ  Spišskej katolíckej charity: Dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb.

15.00    O &O - Otázky a odpovede

15.30    ZÁVER | DOC. THDR. MARTIN UHÁĽ, PHD.

 

Viac informácií z konferencií môžete nájsť: 

 • Blog SME:

http://jankosc.blog.sme.sk

 • v archíve Rádia Lumen:

http://www.lumen.sk

Rádio Lumen

Relácia: Vyznania

Archív:

23.2.2016

28.2.2016

17.4.2016

Relácia: Svetlo nádeje

31.1.

 


Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Ako posilniť hlas ľudí so skúsenosťou chudoby?

Dňa 14. – 15. decembra 2015 sa zúčastnili dvaja zástupcovia Slovenskej sieti proti chudobe slávnostného udeľovania ocenení  novinárom, reportérom, za najlepšie príspevky o chudobe v médiách vo Viedni.

Spravidla chudobní ľudia strkajú hlavu do piesku a nechcú si pripustiť vlastnú chudobu. Preto Rakúska Sieť proti chudobe rozbehla projekt Informuj – zviditeľni – nehanbi sa! Ide o spoluprácu s médiami, aby informovali verejnosť citlivo o ľudí , ktorí sa v stále väčšom počte ocitli na pokraji chudoby. Ide o aktívnu participáciu bez ktorej sa zmeny k lepšiemu v spoločnosti nezrealizujú.  Veď je naivné myslieť si, že bez interakcie s vylúčenými ľuďmi a ich vlastnej motivácii zmeniť tento stav, v ktorom sa ocitli často bez ich pričinenia, dôjde k napredovaniu a inklúzii vyčlenených.

Bez aktívnej participácie všetkých občanov nedôjde k posilneniu demokracie, k odstráneniu nerovností.

Média a následne verejná mienka  sú spravidla plné stereotypov ohľadom chudobných ľudí. Ani fakt, že jedna tretina absolventov vysokých a stredných škôl na Slovensku je nezamestnaná, nedokáže odstrániť rozšírený predsudok, že chudobní ľudia sú nevzdelaní, hlúpi, leniví a neochotní pracovať, pod vplyvom alkoholu a drog. Aj preto tejto problematike nevenujú pozornosť média. Nevieme o konkrétnych prípadoch, veď o takýchto ľudí nemajú novinári, reportéri  záujem. Na žurnalistike sa nedozvedia študenti, budúci novinári, ako citlivo získať informácie od ľudí so skúsenosťou chudoby.

A tak sa Rakúska sieť proti chudobe rozhodla  zmeniť tento stav a rozbehla r. 2010  projekt ocenenia novinárov,  autorov rozhlasových,  televíznych príspevkov ZDOLA. Tento projekt má nasledovné ciele:

 • Upozorňuje čitateľov, poslucháčov a televíznych divákov na konkrétnu situáciu jednotlivých ľudí so skúsenosťou chudoby počas ich priamej komunikácii s ľuďmi v médiách a širokou verejnosťou, napr. na ulici.
 • Šírenie dobrých praktík počas mediálneho reportu s dôrazom na citlivosť voči chudobným.

R. 2011 sa aktivity tohto typu rozbehli po celom Rakúsku. Použili sa obyčajné drevené čajové lyžičky, ktorými sa štrngotalo, aby sa upozornilo na natáčajúcu situáciu na ulici.  Nimi si občania vyžadovali pokračovanie príbehu, ďalšie informácie.

Niekedy sa na takéto akcie zavolali zástupcovia ministerstiev, politických strán, úradu predsedu vlády,  ľudí s rozhodovacími právomocami, aby povedali ľuďom, čo konkrétne urobili pre zníženie chudoby.

Neskôr vytlačili vreckové vydanie brožúry o chudobe a nerovnosti v Rakúsku.  O tom, ako postupovať pri znižovaní chudoby. Obsahuje 10 odpovedí na najčastejšie otázky o chudobe.  Ako napr. ozaj existuje v Rakúsku chudoba?  Nie je to chyba chudobných? Ozaj narastá rozdiel medzi najbohatšími a chudobnými? Čo s tým urobiť?

Neskôr začali organizovať workshopy pre novinárov a fotografov. Stretli sa tam s ľuďmi so skúsenosťou chudoby a mohli sa s nimi otvorene povyprávať o ich dennom živote. Pozvali sa novinári z printových i audiovizuálnych médií a mohli ľuďom vysvetliť  princípy reportáže.  Jedného workshopu sa zúčastnilo 10 – 20 chudobných ľudí. Títo kritizovali novinárov, že ich oslovujú ako paraziti, darmožráči zneužívajúci sociálny systém, atď. Novinári pochopili, keď lepšie spoznali týchto ľudí, že nevolili správne pojmy a stigmatizovali chudobných, negatívne ovplyvňovali verejnú mienku voči ľuďom, ktorí sa bez svojho pričinenia ocitli nezamestnaní a následne v sociálnej sieti. A to, že má niekto nízky príjem, ešte nemusí znamenať, že je parazit, či lenivý,  nevzdelaný. Naopak.

V inom workshopu sa kriticky preberala reportáž odvysielaná v médiách necitlivo informujúca o chudobných neúplných rodinách bez otca.

A tak členovia Rakúskej sieti proti chudobe začali monitorovať relácie, články o chudobných.  A diskutovali sa dobré a zlé príklady. Postupne vznikol nápad oceniť najlepšie články, reportáže, televízne a rozhlasové vysielania o ľuďoch zažívajúcich chudobu ZDOLA. V porote sedelo 15 chudobných ľudí. Prvé ocenenie sa uskutočnilo 20. decembra 2010. Fotky ocenených sú na web stránke EAPN Austria. Postupne boli aktívnejší i novinári, reportéri, aj chudobní, ktorí začali pracovať na projekte ako dobrovoľníci a rozšírili členskú základňu.  Bohužiaľ, často nie je dobrovoľnícka práca chudobných ocenená a finančne podporovaná verejnými inštitúciami  a miestnymi orgánmi. Dokonca sú prípady, že boli za svoju dobrovoľnícku prácu ešte potrestaní, lebo im bránila pracovať. Aj preto sa stal rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva, aby si ľudia hlbšie uvedomili, že sociálne cítenie je darom a egoisti tento dar nemajú.  Ani  asociálni ľudia, ktorí vidia za každým človekom iba profit.

T.č. sa tento príklad dobrej praxe šíri do ďalších susedných štátoch ako Maďarsko, Chorvátsko. Uchytí sa aj na Slovensku?

A.G.


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

14. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobu

Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou sa konalo 19-20 novembra 2015 v Bruseli. Stretnutie malo za hlavný cieľ podporu sociálnej konvergencie v Európe a posilnenie účasti ľudí žijúcich v chudobe na tvorbe politík, ktoré ich ovplyvňujú. Delegácie ľudí so skúsenosťou s chudobou z 30 krajín v Európe mali priestor na dialóg s úradníkmi z EÚ a ďalšími politickými činiteľmi. Výsledky z rokovania budú dostupné v najbližších týždňoch a závery budú použité na výročnom zasadnutí o chudobe a sociálnom vylúčení, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2016.

Okrem tohto priestoru na konzultáciu stretnutie poskytovalo viac otvoreného priestoru pre delegácie na zdieľanie osobných príbehov, príkladov dobrej praxe a ich očakávaní od politických orgánov. Cieľom zasadnutia bolo ukázať znalosti ľudí žijúci v chudobe ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu sociálneho začlenenia. Bol to priestor pre vzájomnú výmenu, vzdelávanie a rozvíjanie solidarity medzi ľuďmi a komunitami zažívajúcimi rôzne formy chudoby v celej Európe.

Na videozáznam z konferencie kliknite na obrazok 

Európska stretnutie ľudí so skúsenosťou s chudobou je organizované Európskou sieťou proti chudobe (European Anti-poverty Network, EAPN) s podporou Európskej komisie, Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie a EAPN fondu.

Viac informáci v reporte:

Tlačová správ z podujatia:

originál v anglickom jazyku

preklad do slovenčiny

Európska sieť proti chudobe (European Anti-Poverty Network, www.eapn.eu a http://voicesofpoverty-eu.net/)

 

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Západoslovenská sekcia SAPN pripravuje

Workshop  „Rub a líce chudoby"

„ Boh nikdy nezamýšľal rozprávkové bohatstvo pre jedných a ubíjajúcu chudobu pre druhých. „    Rev. Dr. Martin Luther King Jr.

The World Economic Forum´s Global Risks Report z januára 2014, vypracovaný vyše 700 odborníkmi,  očakávajú, že narastajúci rozdiel v príjmoch a bohatstve je vysoký rizikový faktor , ktorý značne poškodzuje ľudí  naprieč planétou.  Najviac sa tento problém dotýka najchudobnejších krajín. Podľa Svetovej banky jedna miliarda ľudí žije s menej než, 1,25 dolárov denne a dve miliardy ľudí  s menej než 2 dolármi denne. Títo ľudia poznajú hlad, utrpenie, nevhodné bývanie, negramotnosť, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, nedostatok šancí, škodlivé životné podmienky. Likvidácia strednej vrstvy zasahuje každého. Aj bohatí ľudia v chudobných krajinách väčšmi trpia chorobami, problémami, nespokojnosťou, než tí v krajinách s rovnosťou medzi občanmi. Odborné štúdie o well-beeing a šťastnom živote potvrdzujú starú múdrosť našich predkov, že peniaze nie sú všetko. Že človek bez súcitu a lásky k blížnemu  nemôže byť šťastný. Ide o krízu hodnôt? Čo s tým?

Termín: 29.11.2015 v nedeľu

Miesto:   Centrum OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Winterova 3, Piešťany

Program:

10 – 11 h                     Registrácia a ubytovanie

11 – 11.30 h                Oboznámenie sa a očakávania

11.30 – 12.30 h           Ako sa zbaviť negatívneho očakávania a bezmocnosti veci zmeniť?

                                     Interaktívny program s praktickými ukážkami

12.30 – 13. 30 h          Obed a voľná diskusia

13.30 – 15.00 h           Workshop Zmierňovanie materiálnej deprivácii – práca v skupinách 

15.00 – 16.00 h           Deklarácia o nerovnosti v príjmoch a zvyšovaní rozdielov.

Ako zmenšiť chamtivosť a rozvíjať štedrosť? Aktívna participácia a ovplyvnenie verejných politík. Ako ukončiť extrémnu chudobu do r. 2030? Ako zapojiť média, aby sa venovali aj najchudobnejším?

16.00 h                         Záver   a voľná diskusia o výzvach, spoločných projektoch

17.00 h                         Večera pre ubytovaných

Odborný garant: PhDr. Anna Galovičová

Členovia sekcie: Paulína Heráková, Milota Pfeffer, Milka Baštová, Ivan Malek

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Priemerne (0 Hlasy)
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

10 argumentov na podporu AZ

10 argumentov na podporu AZ (Verzia 1.0)

Uploaded by Zuzana Kusá, 31.7.2014 10:14
Priemerne (0 Hlasy)
preklad dokumentu EAPN 2014
1 of 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Zuzana Kusá
31.7.2014 10:14
Stav: Schválený
preklad dokumentu EAPN 2014
Stiahnuť (749k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 1 Rok 749k

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

13. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Prvý prípravný workshop Piešťany 20.6.2014

Autor/ka: Anna Galovičová

Prípravu slovenskej účasti na 13. európskom stretnutí ľudí zažívajúcich chudobu (24.-25. IX. 2014 Brusel) má aj v roku 2014 na starosti členka výboru Siete Anna Galovičová a jej občianske združenia SlovIndia.  Prvé prípravné stretnutie sa konalo 20. júna v Piešťanoch. V kinosále Fontány ho otvorili študenti z Bánoviec n/Bebravou - Divadlo Eldorádo hrou o chudobných mladých ľuďoch  „Je to tak...".  Interaktívnym predstavením, plných emócií a reflexie reality chudoby aj na základe vlastných skúsenosti, zapojili do programu aj študentov piešťanského gymnázia, ktorí tvorili vúznamnú časť účastníkov podujatia.  Ukázalo sa, že študenti majú značné obavy z vysokej nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku a situáciu mladých by chceli vidieť ako tému, ktorej sa bude venovať Slovenská sieť proti chudobe a jej zástupcovia na Euópskom stretnutí.

Divadelné predstavenie naštartovalo diskusi o tom ako predísť chudobe, ako s ňou bojova. Starší účastníci zdôrazňovali empatiu so zraniteľnými, vzájomnú pomoc,  mladí sa zapájali- aj k témam ako aktívna inklúzia (zaujal dokument Európskej siete proti chudobe 10 dôvodov prečo aktívne začleňovanie), mobilita za zamestnaním a občiansky aktivizmus už počas strednej školy. .

Účastníci rozhodli, že slovenskí účastníci na 13. európskom stretnutí by sa mali sústrediť na chudobu a nezamestnanosť mladých ľudí, ich bytovú situáciu a finančné podmienky. Medzi účastníkmi - študentmi stredných škôl prevažovali názory, že si ich 80% nenájde prácu po skončení školy! Hovorili o tom, že ich rodičia nemajú peniaze, aby mohli vycestovať do zahraničia za prácou. Podobne pesimisticky sa dívali aj na možnosť získať byt, peniaze na podnájom.

Popoludní prípravný seminár pokračoval už v užšom kruhu (cca 30 osôb) prakticky až do 18h.

K výberu delegátov. Účastníci sa zhodli, že pre daný formát podujatia (podujatie sa bude konať pred Európskym parlamentom formou stanovej dedinky, kde národné stany vyžadujú aj "fyzickú údržbu" a fyzické predpoklady vyžaduje aj sprievod mestom a nosenie transparentov) je vhodné, aby v národnej delegácii (tri osoby + koordinátorka) boli aspoň dvaja muži.  Jeden z troch delegátov by mal byť taký, ktorý sa vie orientovať a bol už na stretnutí. Ďalší dvaja noví mladí účastníci, so skúsenosťou chudoby.  Navrhli Ivana, a t.č. nezamestnaného Eda, učiteľa. Orientuje sa v problematike a môže zastúpiť mladých ľudí. Niekoľko rokov spolupracuje s občianskym združením SlovIndia. .  Treťou účastníčkou bude nezamestnaná sociálna pracovníčka z Liptova Renátka, ktorá sa taktiež zúčastňuje na aktivitách SlovIndie a pomáha rozbehnúť centrum v Jakubovanoch pri Liptovskom Jáne. Renátka pomáha v rómskej osade a pripraví s deťmi výstavku kresieb na výzdobu nášho stanu. Delegáti sa rozhodli, že aj tentoraz sa chcú prezentovať v národných krojoch.

Zaujímavým vstupom a možnou dobrou praxou, ktorú slovenská delegácia predstaví v Bruseli, bola informácia o fungovaní chránenej dielne Harmoni v Bánovciach n/Bebravou. Dielňa už nedostáva príspevky,organizácia je však samostatná a dokáže zabezpečiť prácu a príjem pre osem zdravotne postihnutých.

Priemerne (1 Hlas)
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Kampaň EAPN "Voľme zástancov sociálnej Európy"

Autor/ka: SAPN

Európska sieť proti chudobe spustila pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu kampaň nazvanú Voľme zástancov sociálnej Európy. Jej cieľom je dostať do popredia sociálne otázky a získať kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu pre presadzovanie sociálneho obratu v európskej politike.

Slovenská sieť proti chudobe sa zapojila do tejto kampane a oslovila väčšinu kandidujúcich strán s výzvou prijať záväzok zástancu sociálnej Európy.  V rámci kampane organizuje dve verejné diskusie s kandidátmi: 29. apríla 2014 v Bratislave v Dome Európskej únie a v Košiciach 14. mája 2014 v zasadacej sieni na Hlavnej ulici 68.

Do 15 mája 2014 záväzok podpísalo 17 kandidátov na poslancov EP zo siedmich kandidujúcich strán za Slovenskú republiku: SMER-DS, OĽaNO, SDKÚ-DS, SMK, KSS, Nový Parlament a Úsvit - Ľavicová strana.. 

Európska sieť proti chudobe spustila pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu kampaň nazvanú Voľme zástancov sociálnej Európy. Jej cieľom je dostať do popredia sociálne otázky a získať kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu pre presadzovanie sociálneho obratu v európskej politike.

Slovenská sieť proti chudobe sa zapojila do tejto kampane a oslovila väčšinu kandidujúcich strán s výzvou prijať záväzok zástancu sociálnej Európy Záväzok sa týka prípravy Sociálneho paktu za sociálnu Európu požadujúceho okrem iného zrušenie daňových rajov a podporu dôstojných životných štandardov pre všetkých obyvateľov Európy, ďalej vypracovanie Európskej stratégie pre boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, nerovnostiam a diskriminácii a  v neposlednom rade posilnenie demokracie a účasti občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík, vrátane podpory každoročného vypočutia ľudí zažívajúcich chudobu na pôde Európskeho parlamentu.  Úplne znenie záväzku a manifest Európskej siete proti chudobe, ktorého je súčasťou, nájdete tu.  

Slovenská sieť proti chudobe v rámci kampane zorganizuje dve verejné diskusie s kandidátmi. Úplný záznam prvej diskusie, ktorá sa konala 29. apríla 2014 v Bratislave v Dome Európskej únie, nájdete tu.  Druhá diskusia sa koná v Košiciach 14. mája 2014 v zasadacej sieni na Hlavnej ulici 68.

Záväzok  do 15. mája 2014 podpísalo 17 kandidátov na poslancov EP zo siedmich kandidujúcich strán za Slovenskú republiku: SMER-DS, OĽaNO, SDKÚ-DS, SMK, KSS, Nový Parlament a Úsvit - Ľavicová strana.

Toto sú zástancovia sociálnej Európy, ktorí kandidujú do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku (v poradí podľa dátumu podpisu)

Stanislav Trnovec a Veronika Remišová  (OĽaNO)

Profil: Stanislav Trnovec: https://www.youtube.com/watch?v=R_TOywv3vHw; a tiež https://docs.google.com/file/d/0B3DA2cHfbB6gb25IRW1zOXE5dTg/edit

           Veronika Remišová viac na http://www.veronika2014.sk/index.php/eurovolby-2014-veronika-remisova

 

Miloslav Hetteš (Nový parlament)

Profil: Pracoval ako poradca pre vládu Republiky srbskej (BiH) v oblasti sociálnej ochrany. Spolupracoval na projekte MOP (Ženeva) k sociálnemu zabezpečeniu v strednej a východnej Európe. Predtým radil vláde Macedónska v oblasti pracovného práva. M. Hetteš má mimoeurópske pracovné skúsenosti (USA, Nikaragua). Riešil nezamestnanosť mladých ľudí v Taliansku, Rumunsku, Česku, Slovinsku a na Slovensku.

 

 

Boris Zala: poslanec Európskeho parlamentu za stranu SMER - SD

 

Katarína Neveďalová a Vladimír Maňka, poslanci Európskeho parlamentu za stranu SMER - SD

 

Pál Csáky, kandidát do EP za stranu Stranu maďarskej komunity (SMK)

Stanislav Daniel  (OĽaNO): https://www.youtube.com/watch?v=NiKiRnljSso

Ján Greššo (SDKÚ - DS)

Eduard Kukan  poslanec Európskeho parlamentu za SDKÚ - DS

Marián Vitkovič  nezávislý kandidát do EP za KSS, práve podpisuje záväzok. Tu je ukážka z jeho vystúpenia na diskusii: https://www.youtube.com/watch?v=O5dKs5mvGOY

 

Monika Flašíková-Beňová  poslankyňa Európskeho parlamentu za SMER - SD

 

Peter Húska, kandiduje za SDKÚ - DS

 

Karol Fajnor, kandidát za stranu Úsvit -ľavicová strana

Monika Smolková, poslankyňa EP za stranu SMER - SD

 

Flóra Ondová - Reiter - kandidátka za Stranu Maďarskej komunity (SMK)   Osobnú prezentáciu pani Ondek-Reiter nájdete tu

 

Adrianna Gergely -Papp - kandidátka za Stranu Maďarskej komunity (SMK)

SAPN SAPN

13. Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

22 – 24. septembra 2014 sa v Bruseli stretli v Charlemagne Building EK zástupcovia ľudí zažívajúcich chudobu zo všetkých členských štátov EÚ a EHP. Cieľom stretnutia bolo vypočuť hlas ľudí, ktorých sa priamo týka stratégia znižovania chudoby v Európe a s ňou spojené opatrenia. Stretnutie organizovala Európska sieť proti chudobe (EAPN), ktorá má členov v každom štáte EÚ, vrátane Slovenska. Tentokrát bolo hlavnou témou zabezpečenie financovania boja proti chudobe. Súčasťou programu boli workshopy zamerané na témy ako minimálny príjem pre dôstojný život, bezdomovectvo a bezmocnosť, mládež a chudoba, exklúzia prisťahovalcov, bohatstvo a nerovnosť. Závery a odporúčania boli predstavené v panelovej diskusii, ktorej sa zúčastnili Michel Servoz z EK – gen. riaditeľ pre Zamestnanie, sociálne veci a iklúziu, Heather Roy – prezident Sociálnej platformy, Zoltán Kazatsay z EK, Karima Delli, Thomas Dominique – prezident výboru EU pre sociálnu ochranu a Sali Guntin z EAPN.

Ako v úvode spomenul Fintal Farell, dlhoročný bojovník proti chudobe z Írska, práve v tomto období sa rozhoduje o financiách na roky 2014 – 2020. Po voľbách do Európskeho parlamentu sa objavili noví poslanci a komisári. Mnohí pochopili, že úloha znížiťchudobu do roku 2020 je náročná a nutná.  Chudoba sa stále zvyšuje a nedotýka sa len nevzdelaných ľudí zo znevýhodneného prostredia, ale aj mladých absolventov VŠ a SŠ. V Európe má 29% mladých ľudí skúsenosť s chudobou, 23% mladých ľudí je nezamestnaných. Podľa záverečných slov László Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúzii,prioritou je preto systematicky riešiť chudobu mládeže reformou vzdelávania, zabezpečením výučby cudzieho jazyka a mobility, bývania, a nielen prostredníctvom podpory prístupu  na pracovný trh.  Cieľom je, aby títo mladí ľudia neboli stratenou generáciou.

Veľký potlesk zožala záverečná reč Karimy Delli, členky EP za stranu Zelených. Upozornila na existenciu energetickej chudoby a na to, že mnohí ľudia ani nevedia, že majú nárok na príspevok na kúrenie. Hovorila o nutnosti umožniť ľuďom dôstojne žiť a mať minimálny príjem, ktorý nebude len o živorení. Ako dodal komisár Andor, je vôľa zabezpečiť zvýšenie príjmu. Aj preto sa vyčlenilo na cieľ znížiť do r. 2020 počet chudobných ľudí o 20 miliónov  takmer 300 miliárd. Vznikol fond pre pomoc najodkázanejším vo výške 3,8 miliárd € navýšený o 15% národnými vládami.  Tu sa objavili ďalšie otázky: vedia chudobní ľudia vo všetkých krajinách o tejto možnosti? Ako sami chudobní ľudia môžu kontrolovať, kam idú a pôjdu tieto peniaze? Či budú efektívne vynaložené a či sa ozaj z nich niečo ujde ľuďom v biede a zníži ich chudobu? Aj preto sa opakoval návrh, aby sa viac dôverovalo Európskej sieti proti chudobe a ďalším mimovládnym organizáciám, ktoré v teréne pracujú s chudobnými a mnohí vedia, koho treba podporiť i ako riešiť ich situáciu.

Zapojenie mimovládneho sektoru je v súčasnosti bežné", konštatoval komisár Andor, avšak mnohé národné Siete boja proti chudobe, sú malé a nedokážu splniť všetky byrokratické požiadavky na získanie financií". . Delegáti z členských krajín EÚ však napriek tomu vyjadrili presvedčenie, že EP a EK si s týmto dokáže poradiť a nájsť formu ako podporiť Európsku sieť proti chudobe a jej národné organizácie. Veď aj preto bol podnadpis 13. Stretnutia v Bruseli Financovanie boja proti chudobe. Všetci rečníci i účastníci ocenili úprimný dialóg a potrebu spätnej väzby. Veď ako spomenul komisár Andor „vďaka pápežovi chudobných Františkovi a prezidentovi USA Obamovi sa dnes dialóg týka aj nerovnosti medzi ľuďmi, polarizácie spoločnosti na bohatých a chudobných a kriticky sa diskutuje o trende, že väčšinu bohatstva na našej planéte vlastní úzka skupina najbohatších.

Slovenská delegácia sa aktívne zapájala do všetkých diskusií, a svojím sloganom žiadala záruku 1. zamestnania ( pre absolventov škôl). Teraz sú mladí zdraví, plní sily, entuziazmu, ale keď nebudú mať možnosť tento potenciál využiť, začnú chradnúť fyzicky aj psychicky. A potom bude ich návrat do spoločnosti oveľa nákladnejší.

Tiež sme upozornili na trend, že príčinou zvýšenej chudoby Európanov je aj morálna kríza. Na jednej strane sa vyhadzuje množstvo potravín a na druhej strane deti trpia podvýživou. Upozornili  sme napotrebu limitov pre minimálnu ale aj maximálnu mzdu.

Starší účastník z Nemeckej spolkovej republiky ukončil diskusiu konštatovaním, že patrí k najstarším zakladajúcim členom EAPN a za tých 13 rokov Stretnutí PeP v Bruseli zažil mnohé sľuby ako sa veci pohnú a takmer nič sa podľa neho nezmenilo. Len chudobných ľudí, bezdomovcov, nezamestnaných mladých ľudí, chudobných seniorov je viac a viac. Zatiaľ ešte chudobní ľudia sú trpezliví, čakajú na nápravu, ale  dokážu zmeniť svoj postoj, najmä ak sa dozvedajú, že je dostatok peňazí na zbrojenie a nákup nových zbraní.

13. Európske stretnutie bolo poznačené začiatkom nového programového obdobia 2014 - 2020, voľbami vedenia EP, EK a nových komisárov. Aj preto sa tentokrát mnohí europoslanci i naši ospravedlnili, že kvôli urgentným pracovným  povinnostiam vo výboroch nebudú môcť prísť a povyprávať sa osobne. Aj preto sme sa potešili všetkým Slovákom pracujúcim v Európskej komisii, ktorí zavítali k nášmu stánku. Treba si nájsť k sebe navzájom cestu a začať si dôverovať.

Anka Galovičová

Hodnoty Hodnoty

Hodnoty, ku ktorým sa hlásime

Autor/ka: SAPN

Členovia Slovenskej siete proti chudobe sú presvedčení, že

 • chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a prejavom neschopnosti vážiť si a ochraňovať ľudskú dôstojnosť
 • je možné lepšie rozdeľovať bohatstvo, príležitosť a zdroje
 • spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne a s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia spoločnosti vykonávajú

 •  ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život a že ich názory musia byť vypočuté a zohľadňované

 • je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, nerovnosti a sociálne vylúčenie a zaistenie toho, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní politických programov
 •  je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, ktorí tiež  chápu chudobu ako porušovanie základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborových organizácií, zamestnávateľov a ďalších mimovládnych organizácií

Správa Správa

Hlavné okruhy činnosti Slovenskej siete proti chudobe

Autor/ka: Slovenská sieť proti chudobe
 • Pripomienkovanie legislatívy a lobingové aktivity  (vlastné + koordinované Európskou sieťou proti chudobe)

 • Sieťovanie organizácií

 •  výmena skúseností a dobrej praxe, spoločné konferencie, semináre, workshopy, tlačové správy

 • spoločné projekty SAPN   (utvorenie a využívanie webovej stránky a virtuálnej komunity SAPN)

 • Obhajoba chudobných a podpora/zlepšovanie participácie chudobných ľudí, posilňovanie ich schopnosti hovoriť o otázkach chudoby  a vylúčenia  (samostatne a v napojení na európske stretnutia ľudí zažívajúcich chudobu) 

 • Príprava alternatívnych  správ o sociálnej situácii („zdola" s príspevkami od pracujúcich v teréne + nezávislých expertov) - ich súčasťou by malo byť aj posudzovanie dôsledkov legislatívnych zmien + evidencia prípadov svedčiacich o nedostatočnej sociálnej ochrane. 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Slovenská sieť proti chudobe aj tento rok pripravila Tieňovú správu o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Definitívna verzia Tieňovej správy za rok 2013 je k dispozícii tu.  Správa má šesť kapitol. Prvá kapitola predstavuje najdôležitejšie medzinárodné dokumenty, ktoré požiadavku odstraňovať chudobu ako prekážku dôstojného života konkretizujú do podoby odporúčaní pre národné politiky.

V druhej kapitole približujeme situáciu a podoby chudoby na Slovensku na základe údajov zo zisťovania EU SILC a ďalších databáz.

Tretia kapitola je najrozsiahlejšia. Skladá sa z troch častí opisujúcich a posudzujúcich verejné politiky, ktoré majú zabezpečovať tri komplexné podmienok kvality života. Jej prvá časť sa zaoberá politikami zabezpečovania dostatočného príjmu, t.j. príjmu, ktorý je nutný pre slušný život bez každodenných existenčných starostí a pocitov zahanbenia. Druhá časť tejto kapitoly približuje situáciu v prístupe k službám, ktoré majú zásadný význam pre podporu ľudského rozvoja. Z kapacitných dôvodov sa zameriava len na oblasť vzdelávania, služieb zamestnanosti a bývania. Posledná časť tejto kapitoly sa venuje podpore účasti chudobných ľudí na občianskom a politickom živote.

Podiel osôb trpiacich materiálnou depriváciou a ťažkou materiálnou depriváciou v rôznych typoch domácností SR (EU SILC 2012)

 

 

 

 

 

 

Správu uzavierajú dve krátke kapitoly. Obsahom štvrtej kapitoly je stručné posúdenie pokroku pri plnení odporúčaní Európskej komisie, ktoré majú Slovensku pomôcť dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020. Toto hodnotenie Slovenská sieť proti chudobe robí z podnetu Európskej siete proti chudobe, ktorá koordinuje monitorovanie pokroku Európy 2020 národnými sieťami proti chudobe v členských štátoch EÚ. Posledná kapitola nesie názov Búranie mýtov. Zhŕňame v nej argumenty, ktoré možno použiť na kritiku najrozšírenejších predsudkov o príčinách chudoby a mentalite ľudí žijúcich v chudobe.